Wybrane czynniki kształtujące procesy reprodukcji majątku gospodarstw rolnych prowadzących rachunkowość rolną (FADN)

Aleksander Grzelak

Abstract

The main aim of this article is to identify the selected factors shaping the reproduction processes of farms conducting agricultural accountancy (FADN). It has been recognized that the higher indicator of reproduction, in the analysed groups, is accompanied by greater resources of land, labour and capital. The reproduction processes are dependent on the business outlook conditions, but resource factors are relatively independent of them. There is a diverse range of processes of reproduction between the various components of assets. The relatively high level of reproduction of assets in the case of machinery and transportation equipment, and for building substance remains at a very low level. Education of head of households has also diversifi ed the scale of reproduction processes. The favourable factor in this area was a higher level of education, and its agricultural profile.
Author Aleksander Grzelak (WE / KMiGŻ)
Aleksander Grzelak,,
- Department of Macroeconomics and Agricultural Economics
Other language title versionsSelected Factors Shaping the Reproduction Processes of Farms Assets Conducting Agricultural Accountancy (FADN)
Journal seriesJournal of Agribusiness and Rural Development, ISSN 1899-5241, e-ISSN 1899-5772, (B 13 pkt)
Issue year2015
Vol38
No4
Pages665-673
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polish reprodukcja, gospodarstwo rolne, inwestycje, majątek
Keywords in Englishreproduction, farm holding, investments, assets
Abstract in PolishGłównym celem artykułu jest rozpoznanie wybranych czynników kształtujących procesy reprodukcji w gospodarstwach rolnych prowadzących rachunkowość rolną FADN. Dostrzeżono, że wyższemu wskaźnikowi reprodukcji w analizowanych grupach towarzyszą większe zasoby ziemi, pracy i kapitału. O ile procesy reprodukcji zależą od warunków koniunkturalnych, o tyle czynniki wytwórcze są od nich względnie niezależne. Istnieje zróżnicowany zakres procesów reprodukcji między różnymi składnikami majątku. Relatywnie wysoki poziom odtwarzania majątku ma miejsce w przypadku maszyn i środków transportu, natomiast dla substancji budowlanej pozostaje na zdecydowanie niższym poziomie. Wykształcenie kierowników gospodarstw rolnych również różnicowało skalę procesów reprodukcji. Czynnikiem sprzyjającym był tu wyższy stopień wykształcenia oraz jego rolniczy profil.
DOIDOI:10.17306/JARD.2015.70
URL http://www.jard.edu.pl/pub/70_4_2015.pdf
Languagepl polski
Score (nominal)13
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 13.0, 23-12-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 13.0, 23-12-2019, ArticleFromJournal
Citation count*5 (2020-06-16)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?