Możliwości podnoszenia i zarządzania kompetencjami osób niepełnosprawnych w Polsce. Wnioski z badań własnych Fundacji Przedsiębiorczości i Rynku Pracy

Tomasz Buchwald

Abstract

The purpose of the description is to present the essence of the competence formation process of persons with disabilities shown by the use of one of the most important psychological constructs determining a good start in a career and professional development of employees with disabilities in Poland. Autonomy of self-esteem generally regarded as the key mechanism for determining mental well-being of man is an effective tool for inducing inactive people with disabilities to acquire new skills for life and work. The article analyzes the problem of the disabled person’s competences through a deliberate reference to the terms associated with the proffesional man’s development. Searches the answer for two key questions: What is the current level of economically inactive disabled people’s professional competence?, What reasons convince respondents with disabilities to raise their level of competence and management?. Getting the answers to these questions have become the reason for starting the research titled Readiness for raising the level of professional competence of persons with disabilities implemented in cooperation with a nationwide non-governmental organization.
Author Tomasz Buchwald (UEP)
Tomasz Buchwald,,
- Poznań University of Economics and Business
Other language title versionsOpportunities to improve management and competence of persons with disabilities in Poland. Conclusions drawn out from the own research of the Foundation for Enterprise and Labor Market
Journal seriesNiepełnosprawność - Zagadnienia, Problemy, Rozwiązania, ISSN 2084-7734, (B 8 pkt)
Issue year2017
NoI (22)
Pages55-82
Publication size in sheets1.35
Keywords in Polishpraca, niepełnosprawność, prawo do pracy i oświaty, koncepcja ludzkich możliwości, kapitał społeczny, model biopsychospołeczny, rozwój kompetencji zawodowych
Keywords in Englishwork, disability, right to work and education, concept of human capabilities, social capital, biopsychosocial model of professional competence development
Abstract in PolishCelem opracowania jest przedstawienie istoty procesu kształtowania kompetencji zawodowych osób niepełnosprawnych, ukazane poprzez wykorzystanie jednego z najważ- niejszych konstruktów psychologicznych warunkujących udany start, karierę i rozwój zawodowy pracowników z niepełnosprawnościami w Polsce. Autonomizacja poczucia własnej wartości, powszechnie uważana za kluczowy mechanizm determinujący psychiczny dobrostan człowieka, jest skutecznym narzędziem skłaniającym nieaktywne zawodowo osoby niepełnosprawne do zdobycia nowych umiejętności przydatnych w życiu i pracy. Autor artykułu analizuje problematykę kompetencji osób niepełnosprawnych poprzez celowe odniesienia do terminów związanych z rozwojem zawodowym człowieka. Poszukuje odpowiedzi na dwa kluczowe pytania: Jaki jest obecny poziom kompetencji zawodowych nieaktywnych zawodowo osób niepełnosprawnych?, Jakie powody skłaniają badanych niepełnosprawnych do podnoszenia poziomu własnych kompetencji i zarządzania nimi?. Uzyskanie odpowiedzi na te pytania stało się bodźcem do rozpoczęcia badań własnych pt. Gotowość do podnoszenia poziomu kompetencji zawodowych osób niepełnosprawnych, realizowanych we współpracy z ogólnopolską organizacją pozarządową
URL http://kn.pfron.org.pl/kn/poprzednie-numery/402,Mozliwosci-podnoszenia-i-zarzadzania-kompetencjami-osob-niepelnosprawnych-w-Pols.html
Languagepl polski
Score (nominal)8
ScoreMinisterial score = 8.0, 31-03-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 8.0, 31-03-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?