Organizational sensory systems of Polish enterprises in the context of cooperative relationships

Michał Chomicki

Abstract

The aim of this paper is to indicate the relationship between the shape of organizational sensory systems of Polish companies and beneficialness of the shape of cooperative relations between these companies with particular kinds of cooperators. The theoretical part of this article was devoted to the identification of the role of cooperative relations in the contemporary economic environment and a brief description of the concept of organizational sensory system, including its influence on cooperation between companies. The survey used the respondents’ indications of frequency of monitoring of elements of organization and its environment and the indication of the beneficialness of the shape of cooperative relationships with suppliers, customers and co-opetitors (in the framework of coopetitive relations). The chi-squared independence tests were used to demonstrate dependencies. In conclusion, it turned out that there are only two statistically significant relations and both of them pertain to relationships with customers.
Author Michał Chomicki (WZ / KTOiZ)
Michał Chomicki,,
- Department of Organisation and Management Theory
Other language title versionsOrganizacyjne systemy sensoryczne polskich przedsiębiorstw w kontekście relacji kooperacyjnych
Journal seriesManagement, ISSN 1429-9321, e-ISSN 2299-193X, (N/A 20 pkt)
Issue year2019
Vol23
No1
Pages50-60
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishorganizacyjny system sensoryczny, monitoring otoczenia, monitoring wnętrza organizacji, relacje kooperacyjne
Keywords in Englishorganizational sensory system, environmental monitoring, internal monitoring, cooperative relationships
Abstract in PolishCelem niniejszego artykułu jest wskazanie na relacje pomiędzy kształtem organizacyjnych systemów sensorycznych polskich przedsiębiorstw a korzystnością ukształtowania relacji kooperacyjnych tych przedsiębiorstw z poszczególnymi rodzajami kooperantów. Część teoretyczna niniejszego opracowania identyfikuje role relacji kooperacyjnych we współczesnych uwarunkowaniach gospodarczych oraz syntetycznie przedstawia koncepcję organizacyjnego systemu sensorycznego, uwzględniając jego wpływ na kooperację między przedsiębiorstwami. W ramach badań wykorzystano wskazania respondentów na częstotliwość monitorowania elementów organizacji i jej otoczenia, a także wskazań na poziom korzystności ukształtowania relacji kooperacyjnych z dostawcami, odbiorcami oraz konkurentami (w ramach relacji koopetycji). Przeprowadzono testy niezależności chi-kwadrat, w celu wskazania na zaistniałe relacje. Wyniki badań wskazują na istnienie dwóch statystycznych zależności w obszarze relacji z odbiorcami.
DOIDOI:10.2478/manment-2019-0003
URL https://content.sciendo.com/view/journals/manment/23/1/article-p50.xml
Languageen angielski
Score (nominal)20
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 20.0, 05-09-2020, ArticleFromJournal
Publication indicators WoS Citations = 0
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?