Application of topological indices in estimation CMC value foe surfactant in aqueous solutions

Ryszard Zieliński

Abstract

Surface active agents (surfactants) are chemical structures consisting of two main parts: a polar head group and a nonpolar hydrophobic chain frequently called as the surfactant’s tail. In this work we have used topological indices such as Wiener’s number to describe the thermodynamic properties of surfactants in aqueous solutions. We have applied Wiener’s number for various ionic surfactants including both anionics and cationics. It was found that for changes in structure of the hydrophobic moiety of the surfactant isomers with constant total number of carbon atoms in the alkyl chain the value of logarithm CMC is a linear function of Wiener’s number. It was experimentally found for a homologue series of surfactants that the value of logarithm CMC is an exponential function of Wiener’s number with the exponent equal to 2/3 and it is invertially proportional to the total number of carbon atoms in the surfactant’s hydrophobic moiety. Those findings can be applied for prediction of numerical values of CMC for unknown isomers of ionic surfactants
Author Ryszard Zieliński (WT / KTiAI)
Ryszard Zieliński,,
- Department of Technology and Instrumental Analysis
Journal seriesTowaroznawcze Problemy Jakości. Polish Journal of Commodity Science, ISSN 1733-747X, (B 9 pkt)
Issue year2015
No2
Pages101-110
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishgrafy, indeksy topologiczne, CMC surfaktanty
Keywords in Englishgraphs, topological indices, CMC, surfactants
Abstract in PolishZwiązki powierzchniowo czynne (surfaktanty) są połączeniami chemicznymi, które składają się z dwóch głównych części: głowy polarnej i niepolarnego łańcucha hydrofobowego zwanego ogonem surfaktantu. W niniejszej pracy zastosowano indeksy topologiczne takie jak liczba Wienera w celu opisania termodynamicznych właściwości surfaktantów w roztworach wodnych. Wartości liczby Wienera użyto do opisu różnych surfaktantów jonowych zarówno anionowych, jak i kationowych. Stwierdzono, że dla zmian w strukturze hydrofobowej części izomerów surfaktantów o stałej całkowitej liczbie atomów węgla w łańcuchu alkilowym wartość logarytmu CMC jest liniową funkcją liczby Wienera. Doświadczalnie wykazano, że dla szeregów homologicznych surfaktantów wartość logarytmu CMC jest potęgową funkcją liczby Wienera z wykładnikiem równym 2/3 oraz że jest odwrotnie proporcjonalny do liczby atomów węgla obecnych w łańcuchu hydrofobowym cząsteczki surfaktantu. Te stwierdzenia mogą być zastosowane do przewidywania wartości liczbowych CMC nieznanych izomerów surfaktantów jonowych
URL http://www.tpj.uniwersytetradom.pl/images/pelne/02_43_2015.pdf
Languageen angielski
Score (nominal)9
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 9.0, 08-01-2020, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 9.0, 08-01-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?