Modele równań strukturalnych a zmienne mierzone na skali porządkowej polichorycznej w analizie danych marketingowych / Structural equation models (SEM) and variables measured on the polychoric ordinal scale in the analysis of marketing data

Piotr Tarka

Abstract

In the hereby article, the author describes the methodological aspects in reference to the items/observed variables being measured on the basis of polychoric ordinal Likert scale, which can be used in the construction process of the structural equation models (SEM). With this objective in mind, there was designed and conducted a survey on the basis of data gathered from 200 sample units. Due to the applied measurement level (i.e., 5-point scale) for the observable variables, and the assessment of the parameter estimates, as well as the size of standard errors and descriptive statistics (indicating the goodness-of-fit of data to the SEM model), there were included, in the comparative analysis, the following estimation methods: ML,WLS, WLSk , DWLSkTM, DWLSKtmv.
Author Piotr Tarka (WZ / KBRiU)
Piotr Tarka,,
- Department of Research Markets and Services
Other language title versionsStructural Equation Models (SEM) and Variables Measured on The Polychoric Ordinal Scale in The Analysis of Marketing Data
Journal seriesPrace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego We Wrocławiu, ISSN 1899-3192, e-ISSN 2392-0041, [0324-8445], (B 10 pkt)
Issue year2016
No459
Pages265-276
Publication size in sheets0.55
Keywords in Polishmodel SEM, skala porządkowa polichoryczna Likerta, metody estymacji
Keywords in EnglishSEM model, polychoric ordinal Likert scale, estimation methods
Abstract in PolishPonieważ większość zmiennych wykorzystywanych w badaniach marketingowych przyjmuje dyskretny format odpowiedzi, stąd w konstrukcji modeli równań strukturalnych (SEM) zamiast standardowo stosowanych miar, estymatorów (zarezerwowanych dla skal mocnych), powinno się stosować odpowiednie ich zamienniki. Badacz przystępujący do analizy SEM za pomocą estymatorów, takich jak ML czy GLS, otrzymuje obciążone: szacunki parametrów modelu i błędy standardowe oraz przeszacowane (zawyżone) statystyki dopasowania modelu chi-kwadrat. W niniejszym artykule autor rozważa dylematy metodologiczne w kontekście zmiennych mierzonych na skali porządkowej polichorycznej w procesie konstrukcji modelu równań strukturalnych (SEM). W tym celu przeprowadzono badanie ankietowe (N = 200) w zakresie którego do pomiaru zmiennych obserwowalnych wykorzystano 5 pkt skalę Likerta. W ramach oceny modelu SEM, rozpatrzono następujące metody estymacji: WLS, WLSk, DWLSkTM, DWLSkTMV, które następnie porównano z estymatorem ML.
DOIDOI:10.15611/pn.2016.459.25
URL http://www.dbc.wroc.pl/dlibra/docmetadata?id=36534&from=publication
Languagepl polski
Score (nominal)10
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 10.0, 12-12-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 10.0, 12-12-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?