A new paradigm of development as a modern challenge in agriculture

Andrzej Czyżewski , Bazyli Czyżewski

Abstract

The authors of the paper propose a thesis of a necessary change of an industrial development paradigm of agriculture to a socially sustainable one. They present the mechanism of functioning of the first one proving that by stimulating the growth of production of agricultural raw materials it leads to a decreasing marginal productivity and, as a result, to lower incomes of farmers in the conditions of incomplete internalisation of costs. The pressure on natural environment leads to the deterioration of the natural environment welfare. Therefore, the change of that paradigm to the socially sustainable one is necessary. The effects of that model, which exceed the productive and economic sphere, were presented. They take into account the fact that agriculture is also a supplier of public goods. In that case a new concept of a land rent was included, assuming that the agricultural land independently creates a part of a land utility which is subject to market or institutional valorisation if it is limited to some extent of intensity of agricultural economics. However, there must be a declaration of a social demand for that utility of a public character. That process has already started and it determines the evolutionary change of the paradigm of the agricultural development.
Author Andrzej Czyżewski (WE / KMiGŻ)
Andrzej Czyżewski,,
- Department of Macroeconomics and Agricultural Economics
, Bazyli Czyżewski (WE / KEiRK)
Bazyli Czyżewski,,
- Department of Education and Personnel Development
Journal seriesManagement, ISSN 1429-9321, e-ISSN 2299-193X, [2299-193X], (B 12 pkt)
Issue year2014
Vol18
No1
Pages460-472
Publication size in sheets0.6
Keywords in Polishindustrialny i zrównoważony paradygmat rozwoju rolnictwa, dobrostan środowiska, rolnictwo jako dobro publiczne, współczesna renta gruntowa
Keywords in Englishindustrial and sustainable paradigm of agricultural development, the environment welfare, the agriculture as a public good, a modern land rent
Abstract in PolishAutorzy stawiają tezę koniecznej zmiany industrialnego paradygmatu rozwoju rolnictwa na społecznie zrównoważony. Przedstawiają mechanizm funkcjonowania tego pierwszego udowadniając, iż stymulując wzrost produkcji surowców rolniczych prowadzi do malejącej krańcowej produktywności, a w efekcie do niższych dochodów rolników w warunkach niepełnej internalizacji kosztów. Presja na środowisko naturalne prowadzi do pogorszenia dobrostanu naturalnego środowiska. Potrzebna jest więc zmiana tego paradygmatu na społecznie zrównoważony. Zostały przedstawione efekty tego modelu, wykraczające poza sferę produkcyjno-ekonomiczną. Uwzględniają one rolnictwo także jako dostarczyciela dóbr publicznych. W tym przypadku uwzględniona została nowa koncepcja renty gruntowej zakładająca, iż ziemia rolnicza samoistnie tworzy część użyteczności, które podlegają waloryzacji rynkowej lub instytucjonalnej, o ile ograniczy się do pewnego stopnia intensywność gospodarki rolnej. Musi być jednak zgłoszony społeczny popyt na użyteczności o charakterze publicznym. Proces ten już się zaczął i determinuje ewolucyjną zmianę paradygmatu rozwoju rolnictwa.
DOIDOI:10.2478/manment-2014-0034
Languageen angielski
Score (nominal)12
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 7.0, 18-12-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 12.0, 18-12-2019, ArticleFromJournal
Citation count*7 (2020-09-12)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?