Zastosowanie diagramu Woronoja w badaniu przestrzennych wzorców rozmieszczenia i dostępności sklepów dyskontowych

Wojciech Kisiała , Magdalena Rudkiewicz

Abstract

Celem artykułu jest przedstawienie możliwości wykorzystania diagramu Woronoja w badaniach przestrzennych aspektów dostępności placówek handlowych. Założony cel zrealizowano na przykładzie analizy rozmieszczenia i dostępności przestrzennej dyskontów sieci Biedronka, działających w Poznaniu. W badaniach statystycznych zastosowano metody wskaźnikowe charakteryzujące poziom dostępności oraz miary autokorelacji przestrzennej pozwalającej zidentyfikować wzorce przestrzenne rozkładu badanych cech. W świetle uzyskanych wyników stwierdzono, że pomimo znacznej liczby sklepów dyskontowych Biedronka zlokalizowanych g ł ów- nie w miejscach najwi ę kszej koncentracji ludno ś ci, dost ę pno ść tych placówek na terenie miasta Poznania by ł a zró ż nicowana przestrzennie. Praca wype ł nia pewn ą luk ę w polskiej literaturze w stosunku do bogatej w tym wzgl ę dzie literatury zagranicznej.
Author Wojciech Kisiała (WZ / KIiN)
Wojciech Kisiała,,
- Department of Investment and Real Estate
, Magdalena Rudkiewicz
Magdalena Rudkiewicz ,,
-
Other language title versionsApplication of the Voronoi Diagram in analysing of spatial patterns to the distribution of discount stores and access to them
Journal seriesPrzegląd Geograficzny, ISSN 0033-2143, (B 12 pkt)
Issue year2017
Vol89
No2
Pages187-212
Publication size in sheets1.25
Keywords in Polishdiagram Woronoja, dostępność przestrzenna, autokorelacja przestrzenna, reżimy przestrzenne, Poznań, dyskonty Biedronka
ASJC Classification3305 Geography, Planning and Development; 1900 General Earth and Planetary Sciences
DOIDOI:10.7163/PrzG.2017.2.1
URL http://rcin.org.pl/igipz/Content/63054/WA51_82399_r2017-t89-z2_Przeg-Geogr-Kisiala.pdf
Languagepl polski
Score (nominal)12
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 12.0, 23-03-2020, ArticleFromJournal
Publication indicators Scopus SNIP (Source Normalised Impact per Paper): 2017 = 0.612
Citation count*7 (2020-10-22)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?