Identyfikacja i ocena ryzyka w jednostce jako obszar współpracy pomiędzy biegłym rewidentem a audytorem wewnętrznym

Elżbieta Szczepankiewicz

Abstract

The objective of the paper is to interpret the fundamental guidelines related to risk identification and assessment for the purposes of accounts auditing and implementation of internal audit tasks, defined in auditing standards for both professions. Standards for chartered accountants and standards for internal auditors take different approaches to the issue of risk identification and assessment in an organization. Therefore, subsequent chapters of the paper specify potential areas of cooperation of chartered accountants and internal auditors with regard to risk identification and assessment in the audited organization. The author's analysis allows one to conclude that the cooperation of both professionals in this regard offers multiple benefits to both of them, makes it possible to make a better use of the internal auditor's knowledge of the organization, improves the knowledge of audit methodology and reduces potential duplication.
Author Elżbieta Szczepankiewicz (WZ / KR)
Elżbieta Szczepankiewicz,,
- Department of Accounting
Other language title versionsRisk Identification and Assessment in an Organization as an Area for Cooperation Between Chartered Accountants and Internal Auditors
Journal seriesPrace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego We Wrocławiu, ISSN 1899-3192, e-ISSN 2392-0041, [0324-8445], (B 10 pkt)
Issue year2018
No503
Pages431-444
Publication size in sheets0.65
Keywords in PolishAudyt wewnętrzny, Rewizja finansowa, Ocena ryzyka
Keywords in EnglishInternal audit, Auditing, Risk assessment
Abstract in PolishCelem opracowania jest interpretacja aktualnych wytycznych związanych z identyfikacją i oceną ryzyka na potrzeby rewizji finansowej i realizacji zadań audytu wewnętrznego, które zostały zawarte w standardach audytu dla obu grup zawodowych. Standardy dla biegłych rewidentów oraz standardy dla audytorów wewnętrznych odrębnie traktują problem identyfikacji i oceny ryzyka w jednostce. Dlatego w dalszej części opracowania wskazano potencjalne obszary wspólnego działania biegłego rewidenta i audytora wewnętrznego w tym zakresie. Przeprowadzona analiza pozwala na stwierdzenie, że współpraca daje wiele korzyści audytorom, pozwala na lepsze wykorzystanie potencjału wiedzy audytora wewnętrznego o jednostce przez biegłego rewidenta, poszerzenie wiedzy na temat metodyki audytu oraz zmniejszenie zakresu dublowanych prac. Podczas opracowywania artykułu wykorzystano następujące metody badawcze: przegląd literatury, analiza regulacji, dedukcję i wnioskowanie.
DOIDOI:10.15611/pn.2018.503.38
URL http://www.dbc.wroc.pl/publication/48447
Languagepl polski
Score (nominal)10
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 10.0, 21-11-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?