Regionalne zróżnicowanie poziomu i dynamiki wzrostu wydajności pracy w Polsce w latach 2003-2013

Wacław Jarmołowicz , Magdalena Knapińska

Abstract

The aim of this study is to present, analyze and assess the level and relations of labor productivity in Poland in regional perspective. The difference in the level of productivity in regions still remains high. Among the reasons for this phenomenon we can indicate the levels of labor productivity, which determine the levels of wages in particular regions. Thus the subject of this paper is the analysis of the levels of labor productivity in Poland. The thesis stated in the study is that the maintained differences in wages in regions of Poland may be explained by differences in the levels and relations of wages, which are discussed in detail in the study.
Author Wacław Jarmołowicz (WE / KMiBR)
Wacław Jarmołowicz,,
- KMiBR
, Magdalena Knapińska (WE / KMiBR)
Magdalena Knapińska,,
- KMiBR
Other language title versionsRegional Differences in the Level and the Dynamic of Growth of Labor Productivity in Poland , 2003-2013
Journal seriesStudia Prawno-Ekonomiczne, ISSN 0081-6841, (B 12 pkt)
Issue year2015
No94
Pages291-302
Publication size in sheets0.55
Keywords in Polishrynek pracy
Keywords in Englishlabor market
Abstract in PolishCelem pracy jest przedstawienie, analiza i ocena poziomu i relacji wydajności pracy w Polsce w perspektywie regionalnej. Różnica w poziomie wydajności pracy w regionach pozostaje wysoka. Wśród przyczyn tego zjawiska można wskazać poziom wydajności pracy, który określa poziom wynagrodzeń w poszczególnych regionach. Tak więc przedmiotem niniejszego artykułu jest analiza poziomu wydajności pracy w Polsce. Tezą potwierdzona w badaniu jest to, że utrzymujące się różnice w płacach w regionach Polski mogą być wyjaśnione przy pomocy różnic w poziomach i relacji płac, które są szczegółowo omówione w niniejszym opracowaniu.
Languagepl polski
Score (nominal)12
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 12.0, 23-12-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 12.0, 23-12-2019, ArticleFromJournal
Citation count*1 (2021-01-18)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?