Regionalne zróżnicowanie poziomu i dynamiki wzrostu wydajności pracy w Polsce w latach 2003-2013

Wacław Jarmołowicz , Magdalena Knapińska

Abstract

The aim of this study is to present, analyze and assess the level and relations of labor productivity in Poland in regional perspective. The difference in the level of productivity in regions still remains high. Among the reasons for this phenomenon we can indicate the levels of labor productivity, which determine the levels of wages in particular regions. Thus the subject of this paper is the analysis of the levels of labor productivity in Poland. The thesis stated in the study is that the maintained differences in wages in regions of Poland may be explained by differences in the levels and relations of wages, which are discussed in detail in the study.
Autor Wacław Jarmołowicz (WE / KMiBR)
Wacław Jarmołowicz
- Katedra Makroekonomii i Badań nad Rozwojem
, Magdalena Knapińska (WE / KMiBR)
Magdalena Knapińska
- Katedra Makroekonomii i Badań nad Rozwojem
Inne wersje tytułuRegional Differences in the Level and the Dynamic of Growth of Labor Productivity in Poland , 2003-2013
Tytuł czasopisma/seriiStudia Prawno-Ekonomiczne, ISSN 0081-6841, (B 12 pkt)
Rok wydania2015
Nr94
Paginacja291-302
Objętość publikacji w arkuszach wydawniczych0.55
Słowa kluczowe w języku polskimrynek pracy
Słowa kluczowe w języku angielskimlabor market
Streszczenie w języku polskimCelem pracy jest przedstawienie, analiza i ocena poziomu i relacji wydajności pracy w Polsce w perspektywie regionalnej. Różnica w poziomie wydajności pracy w regionach pozostaje wysoka. Wśród przyczyn tego zjawiska można wskazać poziom wydajności pracy, który określa poziom wynagrodzeń w poszczególnych regionach. Tak więc przedmiotem niniejszego artykułu jest analiza poziomu wydajności pracy w Polsce. Tezą potwierdzona w badaniu jest to, że utrzymujące się różnice w płacach w regionach Polski mogą być wyjaśnione przy pomocy różnic w poziomach i relacji płac, które są szczegółowo omówione w niniejszym opracowaniu.
Językpl polski
Punktacja (całkowita)12
Żródło punktacjijournalList
PunktacjaPunktacja MNiSW = 12.0, 23-12-2019, ArticleFromJournal
Punktacja MNiSW (2013-2016) = 12.0, 23-12-2019, ArticleFromJournal
Liczba cytowań*1 (2020-09-15)
Cytuj
Udostępnij Udostępnij

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podana liczba cytowań wynika z analizy informacji dostępnych w Internecie i jest zbliżona do wartości obliczanej przy pomocy systemu Publish or Perish.
Powrót
Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?