Sustainable Packaging as a Determinant of the Process Of Making Purchase Decisions from the Perspective of Polish and French Young Consumers

Ewa Jerzyk

Abstract

The promotion of the idea of sustainable development largely depends on the way it is perceived and understood by consumers. Therefore, the article presents the fi ndings of a survey on consumers' knowledge about sustainable packaging, in particular: the understanding of the idea of sustainable packaging in terms of sustainable development, consumers' interest in the concept of sustainable packaging, as well as the sources of information about sustainable packaging. Numerous earlier studies showed that younger and better-educated consumers are more favourably disposed to this concept, so the research was restricted to young consumers. The respondents' opinions were analysed from the point of view of the purchase decision process. The subject of the analysis was the signifi cance of particular characteristics of sustainable packaging for consumers. The research allowed for establishing fi ve characteristics of sustainable packaging which, according to the respondents, are the main criteria for the assessment and the comparison of products and packaging during shopping. Moreover, it turned out that in mature markets consumers display higher sensitivity to companies' sustainable activities, including those related to packaging, which can be caused by the economic reasons (consumers are not very price-conscious).
Author Ewa Jerzyk (WZ / KSM)
Ewa Jerzyk,,
- Department of Marketing Strategies
Other language title versionsZrównoważone opakowanie jako czynnik procesu podejmowania decyzji zakupowych z perspektywy polskich i francuskich młodych konsumentów
Journal seriesJournal of Agribusiness and Rural Development, ISSN 1899-5241, e-ISSN 1899-5772, (B 13 pkt)
Issue year2015
No3
Pages437-445
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polish opakowanie zrównoważone, zachowania nabywców, zrównoważone działania przedsiębiorstwa
Keywords in English sustainable packaging, buying behaviour, sustainable corporate activity
Abstract in PolishIstotną rolę w promowaniu idei zrównoważonego rozwoju odgrywa to, jak sami konsumenci postrzegają i rozumieją tę koncepcję. Dlatego w artykule przedstawiono wyniki badań ankietowych dotyczących wiedzy konsumentów na temat opakowań zrównoważonych, odnoszącej się do: rozumienia istoty zrównoważonego opakowania w kontekście zrównoważonego rozwoju, zainteresowania konsumentów kwestiami zrównoważonego opakowania oraz źródeł informacji na ten temat. Wiele wcześniejszych badań wskazywało, że bardziej przychylni tej koncepcji są konsumenci młodsi i bardziej wykształceni, dlatego badanie ograniczono do tej grupy. Opinie respondentów były analizowane w relacji do procesów podejmowania decyzji nabywczych. Oceniano, jak ważne są dla nabywców różnorodne atrybuty zrównoważonego opakowania. W wyniku badań ustalono pięć cech, które zdaniem respondentów są najważniejszymi przesłankami służącymi do oceny oraz porównywania opakowań i produktów podczas dokonywania zakupów. Ponadto okazało się, że konsumenci na rynkach dojrzałych prezentują większą wrażliwość na zrównoważone działania przedsiębiorstw, w tym również te dotyczące obszaru zrównoważonego opakowalnictwa, co można tłumaczyć względami ekonomicznymi (konsument nie kieruje się ceną w procesie zakupowym).
URL http://www.jard.edu.pl/pub/46_3_2015.pdf
Languageen angielski
Score (nominal)13
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 13.0, 23-12-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 13.0, 23-12-2019, ArticleFromJournal
Citation count*3 (2021-05-11)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?