Od pośrednictwa kredytowego do doradztwa w planowaniu finansów osobistych - ewolucja modelu niebankowego pośrednictwa finansowego w Polsce

Krzysztof Waliszewski

Abstract

The article presents the stages of the evolution of non-bank financial intermediation in Poland – from credit intermediaries to financial planners. The evolution results from a number of factors: economic, social, regulatory and technological. Customers expect not so much selling a particular financial product but a solution to their financial problem, find the best deal. In the next few years, we expect consumers will apply a holistic approach to their financial flows, along with the diagnosis of goals and needs, and the document implementing these expectations will be a personal financial plan prepared by the financial planner. As shown in the article, consultancy in the area of holistic, personal financial planning now is better responding and in the future will respond to customer needs than intermediation in the sale of financial products.
Author Krzysztof Waliszewski (WE / KB)
Krzysztof Waliszewski,,
- Department of Banking
Other language title versionsFrom Credit Intermediation to Advising on Personal Finance Planning - the Transformation of Non-Bank Financial Intermediation Model in Poland
Journal seriesAnnales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio H Oeconomia, ISSN 0459-9586, e-ISSN 2449-8513, (B 11 pkt)
Issue year2017
Vol51
No4
Pages321-332
Publication size in sheets0.55
Keywords in Polishpośrednictwo finansowe, pośrednictwo kredytowe, doradztwo finansowe, planowanie finansów osobistych, niebankowy pośrednik finansowy
Keywords in Englishfinancial intermediation, credit intermediation, financial advisory, personal finance planning, non-bank financial intermediary
Abstract in PolishW artykule zaprezentowano etapy ewolucji pośrednictwa finansowego w Polsce - od pośredników kredytowych do doradców (planerów finansowych). Ewolucja taka wynika z szeregu czynników o charakterze ekonomicznym, społecznym, regulacyjnym i technologicznym. Klienci oczekują nie tyle sprzedaży konkretnego produktu finansowego, co rozwiązania ich problemu finansowego, znalezienia najlepszej oferty. W perspektywie najbliższych lat oczekiwanie konsumentów będzie dotyczyło całościowego ujęcia ich przepływów finansowych wraz z rozpoznaniem celów i potrzeb, a dokumentem realizującym te oczekiwania będzie osobisty plan finansowy przygotowany przez doradcę finansowego. Jak wykazano w opracowaniu, doradztwo w obszarze planowania finansów osobistych w ujęciu holistycznym bardziej odpowiada i w przyszłości będzie odpowiadać na potrzeby klienta niż pośrednictwo w sprzedaży produktów finansowych.
DOIDOI:10.17951/h.2017.51.4.321
URL https://journals.umcs.pl/h/article/download/5042/4317
Languagepl polski
Score (nominal)11
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 11.0, 17-03-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?