Zastosowanie miernika przewag konkurencyjnych J. Kaya do określania pozycji konkurencyjnej grup i organizacji producentów owoców i warzyw

Anna Matuszczak , Maryla Bieniek-Majka

Abstract

In order to identify the competitive position of the Kujawsko-pomorskie fruit and vegetable producer groups and organizations in relation to each other and deliberately selected representatives from voivodeships leading in the process of integrating this sector, an analytical scheme proposed by J. Kay was used, allowing for quantification of the competitive advantage in terms of results. The article presents the outcome of the research, which covered all groups and producer organizations as of the end of 2014 from the Kujawsko-pomorskie Voivodeship and one integrated representative with apples in his offer, from the Mazowieckie, Wielkopolskie and Lubelskie Voivodeships. In order to obtain the financial data published in the National Court Register, Info Veriti calculated a competitive advantage meter according to J. Kay. Additionally, by means of logistic regression, the equation for the probability of obtaining a positive competitive advantage index was established. The results of the research indicate that only 38% of the surveyed organizations achieved a positive value of the measure, which proves that group activities do not guarantee achieving a competitive advantage. Logistic regression evidenced that increasing the accomplishing a positive competitive advantage index results in obtaining certificates confirming the quality and safety of products introduced to the market as well as investments increasing fixed assets. On the other hand, a decrease in the chance may result in the growing number of members.
Author Anna Matuszczak (WE / KMiGŻ)
Anna Matuszczak,,
- Department of Macroeconomics and Agricultural Economics
, Maryla Bieniek-Majka - Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy
Maryla Bieniek-Majka,,
-
Other language title versionsApplication of J. Kay’s competitive advantage index to determine the competitive position of fruit and vegetable producer groups and organizations
Journal seriesStudia Obszarów Wiejskich, ISSN 1642-4689, (B 12 pkt)
Issue year2018
No52
Pages189-197
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polish pozioma, rynek owoców i warzyw, grupy i organizacje producentów owoców i warzyw
Keywords in Englishhorizontal integration, fruit and vegetable market, fruit and vegetable producer organizations
Abstract in Polish W celu określenia pozycji konkurencyjnej kujawsko-pomorskich grup i organizacji producentów owoców i warzyw względem siebie oraz celowo wybranych przedstawicieli z województw przodujących w procesie integracji w sektorze owocowo-warzywnym wykorzystano zaproponowany przez J. Kaya (1996) analityczny schemat pozwalający na kwantyfikację przewagi konkurencyjnej w ujęciu wynikowym. W artykule przedstawiono wyniki badań, którymi objęto wszystkie grupy i organizacje producentów owoców i warzyw według stanu na koniec 2014 r. z województwa kujawsko-pomorskiego oraz po jednym zintegrowanym przedstawicielu, posiadającym w swojej ofercie jabłka, z województw: mazowieckiego, wielkopolskiego i lubelskiego. Uzyskując dane finansowe umieszczone w KRS za pomocą Info Veriti, obliczono miernik przewagi konkurencyjnej według J. Kaya. Dodatkowo, wykorzystując regresję logistyczną, ułożono równanie na prawdopodobieństwo uzyskania dodatniego wskaźnika przewagi konkurencyjnej. W wyniku przeprowadzonych badań zaobserwowano, iż tylko 38% badanych jednostek uzyskało dodatnią wartość miernika. Stwierdzono więc, że działania grupowe nie są gwarancją osiągnięcia przewagi konkurencyjnej. Za pomocą regresji logistycznej dowiedziono także, iż inwestycje zwiększające aktywa trwałe oraz posiadanie certyfikatów świadczących o jakości i bezpieczeństwie wprowadzanych na rynek produktów ma wpływ na zwiększenie szansy na uzyskanie dodatniego wskaźnika przewag konkurencyjnych. Natomiast zmniejszenie szansy może spowodować zwiększona liczebność członków. Uzyskane wyniki badań mogą posłużyć jako narzędzie do weryfikacji możliwości uzyskania dodatniego wskaźnika przewagi konkurencyjnej w praktycznej działalności producentów owoców i warzyw.
DOIDOI:10.7163/SOW.52.14
URL http://rcin.org.pl/igipz/Content/76847/WA51_99062_r2018-t52_SOW-Matuszczak2.pdf
Languagepl polski
Score (nominal)12
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 12.0, 20-04-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?