Regulations for the Polish agricultural land market compared with other EU member states: implications for market efficiency

Bazyli Czyżewski , Adam Majchrzak

Abstract

Despite the fact that the family farm is the basic unit of management in the European agriculture, the European Union (EU) legislation does not directly guarantee the stability of such entities. For this reason, the EU member states regulate the principles for turnover of agricultural land that favor ownership of agricultural property by family farms active in agricultural production. The goal of such principles is to enable the effective allocation of land resources assuming that European model of agriculture also provides desirable public goods. However, such allocation requires the maintenance of an optimal agrarian structure from the perspective of farm incomes. A supply of public goods is never optimal in market conditions and should be institutionally supervised. The aim of this paper is to compare land market regulations in selected EU member states and to assess the impact of farmland trade limitations on the respective market efficiency in chosen EU member states. For this purpose, a qualitative comparative analysis was conducted. The institutional solutions of Poland were compared with selected countries that represent the dominant concentration, i.e., Germany, France and Denmark. The paper shows that land market institutions in the countries of the old EU-15 have common features that ensure the stability of agrarian structures. Furthermore, land market regulations in the new member states, including Poland, differ so significantly from those of the old EU-15 that they do not guarantee the optimization of the agrarian structure. Consequently, the legislation of the old EU-15, in particular that of Germany, France and Denmark, can be regarded as a model for the land market legislation reforms in Poland. Moreover, limitations concerning the turnover of agricultural land do not exert negative influences on the allocative and informational efficiencies of the land market supposing that agricultural area in the UE is expected to provide public goods.
Author Bazyli Czyżewski (WE / KEiRK)
Bazyli Czyżewski,,
- Department of Education and Personnel Development
, Adam Majchrzak (WE / KPGiS)
Adam Majchrzak,,
- Department of Economic and Local Government Policy
Other language title versionsRegulacje rynku ziemi rolniczej w Polsce na tle wybranych państw Unii Europejskiej : wnioski dla efektywności rynkowej
Journal seriesStudia Ekonomiczne, ISSN 0239-6416, e-ISSN 2084-4395, (B 13 pkt)
Issue year2014
No2
Pages175-195
Publication size in sheets1
Keywords in Polishrynek ziemi rolniczej, instytucje rynku ziemi, regulacje prawne, obrót gruntami, struktury agrarne
Keywords in Englishagricultural land market; land market institutions; regulations; land turnover; agrarian structures
Abstract in PolishPodstawową jednostką gospodarowania w rolnictwie europejskim są gospodarstwa rodzinne, jednak ustawodawstwo unijne nie gwarantuje w sposób bezpośredni trwałości tych podmiotów. W związku z tym państwa członkowskie Unii Europejskiej regulują zasady obrotu ziemią rolniczą, preferujące posiadanie nieruchomości rolnych przez aktywne w produkcji rolnej gospodarstwa o charakterze rodzinnym. Celem tych zasad jest zapewnienie efektywnej alokacji zasobów ziemi rolniczej przy założeniu, że europejski model rolnictwa przewiduje między innymi dostarczenie przez obszary wiejskie pożądanych społecznie dóbr publicznych mających źródło w czynniku ziemi. Taka alokacja wymaga jednak utrzymania optymalnej z punktu widzenia dochodów rolniczych struktury agrarnej. Dostarczanie dóbr publicznych nie jest optymalnym działaniem w warunkach rynkowych, w związku z czym powinno być instytucjonalnie nadzorowane. Celem opracowania jest porównanie instytucji rynku ziemi w wybranych krajach UE oraz ocena oddziaływania ograniczeń obrotu ziemią na efektywność rynku ziemi rolniczej w tych państwach. Realizacji tego celu posłużyło przeprowadzenie analizy jakościowej, w której otoczenie instytucjonalne rynku ziemi rolniczej w Polsce zostało porównane z regulacjami obowiązującymi w Niemczech, Francji i Danii. W pracy wykazano, że instytucje rynku ziemi rolniczej w krajach starej UE-15 mają wspólne cechy, które gwarantują stabilność struktur agrarnych. Ponadto regulacje rynku ziemi w nowych państwach członkowskich, w tym w Polsce, różnią się w znacznym stopniu od obowiązujących w UE-15, nie gwarantując optymalizacji tych struktur. W związku z powyższym przepisy obowiązujące w UE-15, w szczególności w Niemczech, Francji i Danii, mogą być uznane za wzór dla reformy przepisów dotyczących rynku ziemi w Polsce. Co więcej, ograniczenia dotyczące obrotu gruntami rolnymi nie wywierają negatywnego wpływu na alokacyjną i informacyjną efektywność rynku ziemi rolniczej przy założeniu, że funkcją gruntów rolnych w UE jest także dostarczanie dóbr publicznych.
URL http://www.inepan.pl/images/pliki/SE/Studia_2014_2_2_Czyzewski.pdf
Languageen angielski
Score (nominal)13
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 9.0, 18-12-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 13.0, 18-12-2019, ArticleFromJournal
Citation count*6 (2020-09-16)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?