Preferencje zakupowe studentów na rynku piwa w dobie piwnej rewolucji

Robert Romanowski , Marcin Lewicki

Abstract

The beer market in Poland has undergone significant changes in the last seven years. The dominance of large breweries is still undeniable; on the other hand, the so-called craft beers, whose appearance in the Polish market has been announced as the beer revolution, are growing in popularity (Wojtyra and Grudzień, 2017). Despite the growing number of studies on the development of breweries, there is still a gap in diagnosing the preferences of beer consumers. Therefore, the principal aim of the article is to diagnose consumers’ behaviour in the beer market with a particular emphasis on consumption of craft beers. The article proposes a hypothesis that the knowledge of craft beers among students is greater than the share of sales of craft beers in Poland. In order to achieve the above-mentioned aim and to verify the hypothesis, a PAPI survey was conducted on a group of 210 students. Results of the research present shopping preferences which characterise the studied group, including (among others) the ways and places of beer consumption, the popularity of specific beer types (beer styles), and data required to verify the level of consumption of craft beers.
Autor Robert Romanowski (WZ / KHiM)
Robert Romanowski
- Katedra Handlu i Marketingu
, Marcin Lewicki (WZ / KHiM)
Marcin Lewicki
- Katedra Handlu i Marketingu
Inne wersje tytułuStudents’ Purchase Preferences in the Beer Market in the Light of the Beer Revolution
Tytuł czasopisma/seriiHandel Wewnętrzny, ISSN 0438-5403, (B 12 pkt)
Rok wydania2018
Nr4 (375), tom II
Paginacja330-342
Objętość publikacji w arkuszach wydawniczych0.6
Słowa kluczowe w języku polskimrynek piwa, zachowania nabywców, browar rzemieślniczy, piwo rzemieślnicze
Słowa kluczowe w języku angielskimbeer market, consumer behaviour, craft brewery, craft beer consumption
Streszczenie w języku polskimRynek piwa w Polsce w ostatnich siedmiu latach podlega znacznym zmianom. Dominacja dużych browarów jest wciąż niezaprzeczalna, lecz coraz większą popularnością cieszą się tzw. piwa rzemieślnicze, których pojawienie się na polskim rynku zostało ogłoszone piwną rewolucją (Wojtyra, Grudzień 2017). Mimo coraz częściej pojawiających opracowań dotyczących rozwoju samych browarów, istnieje wciąż luka w diagnozowaniu preferencji konsumentów piwa. Celem artykułu jest diagnoza zachowań konsumentów na rynku piwa ze szczególnym uwzględnieniem spożycia piw rzemieślniczych. W artykule postawiono hipotezę, w której wyrażono przypuszczenie, iż znajomość piw rzemieślniczych wśród studentów jest większa niż udział sprzedaży piw rzemieślniczych w Polsce. Dla realizacji celu i weryfikacji przyjętej hipotezy przeprowadzono badanie ankietowe metodą PAPI na grupie 210 studentów. Wyniki badania pozwoliły przedstawić preferencje zakupowe charakteryzujące badaną grupę, w tym m.in. sposoby i miejsca spożycia piwa, popularność określonych typów piwa (stylów piwnych), a także dostarczyły informacji koniecznych do zweryfikowania poziomu spożycia piw rzemieślniczych.
URL http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.desklight-a0db69eb-e4d0-4e1b-a1b9-0fab2cbc6f12/c/IBRKK-handel_wew_4-t.2-2018-330-342.pdf
Językpl polski
Punktacja (całkowita)12
Żródło punktacjijournalList
PunktacjaPunktacja MNiSW = 12.0, 25-03-2020, ArticleFromJournal
Liczba cytowań*1 (2020-10-14)
Cytuj
Udostępnij Udostępnij

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podana liczba cytowań wynika z analizy informacji dostępnych w Internecie i jest zbliżona do wartości obliczanej przy pomocy systemu Publish or Perish.
Powrót
Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?