Rola polskich placówek ekonomiczno-dyplomatycznych w działalności eksportowej polskich przedsiębiorstw - perspektywa placówek i przedsiębiorstw

Oskar Augustynowicz , Małgorzata Bartosik-Purgat

Abstract

An aim of considerations is an attempt to identify the role and importance of Polish economic and diplomatic posts (i.e. the Trade and Investment Promotion Sections as well as the Economic Sections of embassies) in activities carried out by Polish enterprises in foreign markets. The role and importance are presented in the bipolar way, i.e., on the one hand, in the empirical research took part Polish economic and diplomatic posts and, on the other hand, Polish exporters. The research material was the subject literature and empirical data. In their article, the authors presented findings of the research conducted both among the Polish economic and diplomatic posts and the Polish enterprises operating in foreign markets. The empirical research findings indicate the significant role and tasks assigned to the Polish diplomatic and economic posts, but knowledge of Polish entrepreneurs about the possibility to make use of aid of these units is insignificant. Hence, many enterprises, the research participants, indicated that they did not use such a source of support in activities carried out in foreign markets. The data obtained in the empirical research show in what areas of international activities Polish entrepreneurs may count on those posts' support (practical implications). The article is of the research nature.
Author Oskar Augustynowicz (UEP)
Oskar Augustynowicz,,
- Poznań University of Economics and Business
, Małgorzata Bartosik-Purgat (WGM / KZM)
Małgorzata Bartosik-Purgat,,
- Department of International Management
Other language title versionsThe Role of Polish Economic and Diplomatic Posts in Polish Enterprises' Export Activities - the Perspective of Posts and Enterprises
Journal seriesHandel Wewnętrzny, ISSN 0438-5403, (B 12 pkt)
Issue year2015
No5 (358)
Pages24-36
Publication size in sheets0.6
Keywords in Polish polskie placówki ekonomiczno-dyplomatyczne, polskie przedsiębiorstwa, rynki zagraniczne
Keywords in EnglishPolish economic and diplomatic posts, Polish enterprises, foreign markets
Abstract in PolishCelem rozważań jest próba identyfikacji roli i znaczenia polskich placówek ekonomiczno- dyplomatycznych (czyli Wydziałów Promocji Handlu i Inwestycji oraz Wydziałów Ekonomicznych ambasad) w działalności polskich przedsiębiorstw na rynkach zagranicznych. Rola i znaczenie zostały zaprezentowane dwubiegunowo, tzn. z jednej strony w badaniu empirycznym udział wzięły polskie placówki ekonomiczno- dyplomatyczne, a z drugiej strony - polscy eksporterzy. Materiał badawczy stanowiły literatura przedmiotu i dane empiryczne. W artykule przedstawiono rezultaty badań przeprowadzonych zarówno wśród polskich placówek ekonomiczno-dyplomatycznych, jak i polskich przedsiębiorstw działających na rynkach zagranicznych. Wyniki badań empirycznych wskazują na znaczącą rolę i zadania przypisane polskim placówkom dyplomatyczno-ekonomicznym, jednak wiedza polskich przedsiębiorców o możliwości korzystania z pomocy tych jednostek jest nieznaczna. Stąd wiele przedsiębiorstw, uczestników badania, wskazywało, że nie korzysta z takiego źródła wsparcia w działalności na rynkach zagranicznych. Dane uzyskane w badaniach empirycznych pokazują w jakich obszarach działalności międzynarodowej polscy przedsiębiorcy mogą liczyć na wsparcie ww. placówek (implikacje praktyczne). Artykuł ma charakter badawczy.
URL https://bazekon.uek.krakow.pl/gospodarka/171406223
Languagepl polski
Score (nominal)12
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 12.0, 30-04-2020, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 12.0, 30-04-2020, ArticleFromJournal
Citation count*1 (2020-09-11)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?