Absolutna renta gruntowa – ujęcie retrospektywne i współczesne

Andrzej Czyżewski , Bazyli Czyżewski , Adam Majchrzak

Abstract

In the article, the Authors refer to the theory of land rent, with particular reference to the absolute rent, as to the existence of which in economics there is no compliance. The aim of the considerations is to assess how the rent for the scarcity of agricultural land is shaped nowadays under the conditions of current trends on land market in the European Union and dilemmas in this scope. At the same time, the thesis was verifi ed that a different approach to the absolute rent from the land is necessary, depending on the area and ownership structure or production goals of farms. However, the observed causalities may change as a result of introducing or increasing restrictions on trade in agricultural properties regulated by European or individual EU Member States law, as well as postulated instruments of the common agricultural policy.
Author Andrzej Czyżewski - Uniwersytet Zielonogórski (UZ)
Andrzej Czyżewski,,
-
, Bazyli Czyżewski (WE / KEiRK)
Bazyli Czyżewski,,
- Department of Education and Personnel Development
, Adam Majchrzak (WE / KPGiS)
Adam Majchrzak,,
- Department of Economic and Local Government Policy
Journal seriesZeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, ISSN 2081-6979, (B 13 pkt)
Issue year2018
No124
Pages5-14
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishrzadkość ziemi, renty gruntowe, renta absolutna, procesy koncentracji
Keywords in Englishscarcity of land, land rents, absolute rent, concentration processes
Abstract in Polish W artykule Autorzy nawiązują do teorii renty gruntowej ze szczególnym uwzględnieniem renty absolutnej, co do istnienia, której w ekonomii nie ma zgodności. Celem rozważań jest ocena, jak współcześnie kształtuje się renta z tytułu rzadkości ziemi rolniczej w warunkach aktualnych tendencji na rynku ziemi w Unii Europejskiej i dylematów w tym zakresie. Podjęto się przy tym weryfi kacji tezy, że konieczne jest odmienne podejście do absolutnej renty z ziemi, uzależniając ją od struktury obszarowej i własnościowej czy celów produkcyjnych gospodarstw rolnych. Obserwowane prawidłowości mogą jednak ulegać zmianom w wyniku wprowadzania lub zwiększania ograniczeń obrotu nieruchomościami rolnymi unormowanych prawem europejskim lub poszczególnych państw członkowskich UE, jak i postulowanych instrumentów wspólnej polityki rolnej.
DOIDOI:10.22630/EIOGZ.2018.124.26
URL http://sj.wne.sggw.pl/pdf/EIOGZ_2018_n124_s5.pdf
Languagepl polski
Score (nominal)13
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 13.0, 20-03-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?