Zmiany w pośrednictwie kredytowym w Polsce w wyniku implementacji dyrektywy hipotecznej

Krzysztof Waliszewski

Abstract

The article presents the key new regulations concerning mortgage credit intermediation resulting from the implementation of the Mortgage Credit Directive to the Polish legal order. The first part of the article identifies the reasons for undertaking works on the Mortgage Credit Directive. The following chapters detail the scale and the regulation of mortgage intermediation in Poland and the changes resulting from the Directive: the credit intermediary register and the conditions to be fulfilled to be entered into it, the KNF (Polish Financial Supervision Authority) supervision, the knowledge and competence requirements as well as the obligation to have a civil liability policy. The article is based on the current literature covering this area and the available statistical data. The following hypothesis is being debated upon throughout the article: the amendments introduced by EU regulations in the field of consumer mortgage financing shall increase the liability of credit providers, clients and credit intermediaries.
Author Krzysztof Waliszewski (WE / KB)
Krzysztof Waliszewski,,
- Department of Banking
Other language title versionsChanges in Credit Intermediation in Poland Following the Implementation of the Mortgage Credit Directive
Journal seriesRozprawy Ubezpieczeniowe, ISSN 1896-3641, (B 7 pkt)
Issue year2017
No2 (24)
Pages3-17
Publication size in sheets0.7
Keywords in Polishdyrektywa hipoteczna, pośrednictwo kredytowe, ochrona konsumenta
Keywords in EnglishMortgage Credit Directive, credit intermediation, consumer protection
Abstract in Polishstreszcz., summ. Abstrakt W artykule zaprezentowano najważniejsze nowe regulacje dotyczące pośrednictwa kredytu hipotecznego wynikające z implementacji dyrektywy hipotecznej do polskiego porządku prawnego. W pierwszej części artykułu z identyfikowano przyczyny podjęcia prac nad dyrektywą hipoteczną. W kolejnych rozdział ach przedstawiono skalę pośrednictwa kredytowego i dotychczasowe regulacje, a następnie najważniejsze zmiany wynikające z tej dyrektywy: rejestr pośredników kredytowych i warunki, które należy spełnić, aby być do niego wpisanym, nadzór KNF, wymogi w zakresie wiedzy i kompetencji oraz obowiązek posiadania polisy odpowiedzialności cywilnej. Hipoteza artykułu jest sformułowana następująco: wprowadzone przez unijne regulacje zmiany w obszarze finansowania hipotecznego konsumentów mają zwiększyć odpowiedzialność za zadłużenie zarówno kredytodawców, klientów, jak i pośredników kredytowych. Artykuł pow stał z wykorzystaniem aktualnej literatury przedmiotu oraz w oparciu o analizę danych statystycznych.
URL https://rf.gov.pl/ru/wp-content/uploads/2017/08/RU24_1.pdf
Languagepl polski
Score (nominal)7
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 7.0, 17-03-2020, ArticleFromJournal
Citation count*3 (2020-10-16)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?