Paradoksy intuicji w podejmowaniu decyzji

Kamila Malewska

Abstract

Decision-making processes are the subject of interest and a field of research for scientists rep - resenting various disciplines such as economics, psychology, sociology, political science and neuroscience. Recently a problem of intuition in decision-making process has attracted great attention from practical and theoretical sides of management. The growing popularity of intu - ition can be explained by the desactualization of some basic assumptions of rational models, which today tend to be difficult or even impossible to apply in practice. Intuitive approach in management is a relatively new concept. Scientific discourse in this area was conducted mainly at the theoretical level. However, since the late nineties of the twentieth century, the number of empirical studies on intuition has increased. This issue has been increasingly explored, which contributed to the emergement of certain theoretical frameworks. In spite of this, some paradoxes can be still identified. All of them arrise from the incoherent views on intuition represented by particular researchers. This article aims to identify and analyze the critical paradoxes encountered in the issue of intuition in management, especially in decision-making. These paradoxes involve many aspects, but above all, the essence of this concept (location within the consciousness or sub- conscious), its types, its role in decision-making and the importance of feelings and emo- tions in an intuitive decision-making process. The article uses one of the main varieties of reasoning, namely the method of deductive reasoning based on the analysis of literature and observation management practices.
Author Kamila Malewska (WZ / KTOiZ)
Kamila Malewska,,
- Department of Organisation and Management Theory
Other language title versionsParadoxes of intuition in decision-making
Journal seriesOrganizacja i Kierowanie, ISSN 0137-5466, (B 14 pkt)
Issue year2016
No2
Pages73-86
Publication size in sheets0.65
Keywords in Polishintuicja, paradoksy intuicji, podejmowanie decyzji, zarządzanie
Keywords in Englishintuition, paradoxes of intuition, decision-making, management
Abstract in PolishProcesy podejmowania decyzji stanowią przedmiot zainteresowań i badań naukowców repre - zentujących różne dyscypliny naukowe, takie jak: ekonomia, psychologia, socjologia, nauki polityczne czy neuronauka. W literaturze przedmiotu postuluje się, iż istnieją dwa podsta- wowe podejścia do podejmowania decyzji: racjonalne oraz intuicyjne. W ostatnich latach można obserwować intensyfikację zainteresowania problematyką intuicji w podejmowaniu decyzji zarówno ze strony praktyków, jak i teoretyków zarządzania. Rosnącą popularność intuicji można tłumaczyć dezaktualizacją podstawowych założeń modeli racjonalnych, które współcześnie wydają się być trudne lub czasami wręcz niemożliwe do zastosowania w prak- tyce. Podejście intuicyjne w zarządzaniu jest relatywnie nową koncepcją. Dyskurs naukowy w tym obszarze był prowadzony głównie na poziomie teoretycznym. Jednakże od końca lat 90. XX wieku można obserwować wzrost liczby badań empirycznych dotyczących intuicji. Pomimo faktu, iż problematyka ta jest coraz intensywniej eksplorowana, co przyczyniło się do powstania pewnych ram teoretycznych, to jednak możliwe jest zidentyfikowanie istotnych paradoksów wynikających z braku spójności poglądów na temat intuicji reprezentowanych przez poszczególnych badaczy. Celem artykułu jest identyfikacja i krytyczna analiza paradoksów występujących w obsza- rze intuicji w zarządzaniu, a zwłaszcza w podejmowaniu decyzji. Paradoksy te dotyczą wielu aspektów, ale przede wszystkim istoty tego procesu (lokalizacji w ramach świadomości lub podświadomości), jego rodzajów, roli, jaką pełni w procesach podejmowania decyzji, oraz znaczenia uczuć i emocji w intuicyjnym procesie decyzyjnym. W artykule wykorzystano jedną z podstawowych odmian rozumowania, a mianowicie metodę wnioskowania deduk- cyjnego, opartego na analizie literatury przedmiotu oraz obserwacjach praktyki zarządzania.
URL http://kolegia.sgh.waw.pl/pl/KZiF/czasopisma/oik/numery/Documents/2016_NR_2_(172).pdf
Languagepl polski
Score (nominal)14
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 14.0, 13-12-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 14.0, 13-12-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?