Wpływ funduszy Unii Europejskiej na pozycję innowacyjności i konkurencyjności polskich przedsiębiorstw

Katarzyna Łukaszewska

Abstract

Article’s goal is to verify if the EU funds for Polish innovation activities have been put through within the position of the Polish entrepreneurships in the innovation and competitiveness ranking among chosen EU countries. The direction and extent of the EU assistance in the field of Polish enterprises innovation will be presented based on the example of the Innovative Economy Programme, which was the largest programme supporting the enterprises innovation in the 2007–2013 perspective. Methods of deduction and induction, as well as, comparative analysis and document analysis have been used in this article. Private entrepreneurs’ funds have been the main source of innovation funding for many years now. However, during the 2010–2014 period a very tangible tendency was observed – a decrease in innovation’s financing with private funds was substituted with international sources. During the 2007–2013 period, the general value of innovative projects constituted only of 23,51% of all enterprises’ investment projects. The EU funding of those projects was approximately 16,68 billion zloty’s during that time. Innovations are the main subject of the European Union business programmes aimed at entrepreneurs. The most popular encouraging innovativeness programme was the Innovative Economy Programme. Having invested similar amount of funds into innovative projects, large entrepreneurships received funding from the EU assets, which were lowered by 10 percentage points than the entrepreneurships from the SMEs sector. The financial help guaranteed by the European Union did not influence Poland’s position in the European Union’s enterprises innovation ranking but it could have influenced the increase of patent applications which were filed to the European Patent Office as well as improve the rate of Poland’s competitiveness in 2007–2016 period.
Author Katarzyna Łukaszewska (WE / KTPiPP)
Katarzyna Łukaszewska,,
- Department of Money Theory and Monetary Policy
Journal seriesEuropa Regionum, ISSN 1428-278X, (B 7 pkt)
Issue year2017
Vol33
No4
Pages59 -70
Publication size in sheets0.55
Keywords in Polishinnowacyjność, poziom innowacyjności, fundusze unijne, program PO IG
Keywords in Englishinnovation, level of innovation, EU funds, program POIR
Abstract in PolishArtykuł ma na celu weryfikację, czy środki z funduszy Unii Europejskiej na działalność innowacyjną znalazły przełożenie na pozycję polskich przedsiębiorstw w rankingu innowacyjności i konkurencyjności wybranych państw UE. Kierunek i wielkość pomocy UE w zakresie innowacyjności polskich przedsiębiorstw przedstawione zostaną na przykładzie Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, który stanowił największy program wspierający innowacyjność przedsiębiorstw w perspektywie lat 2007–2013. W artykule zastosowano metodę dedukcji i indukcji, analizę porównawczą oraz metodę analizy dokumentów. Przez wiele lat główne źródło finansowania innowacyjności stanowiły środki własne przedsiębiorców. Jednak w okresie 2010–2014 zauważalna stała się tendencja spadku finansowania innowacji środkami własnymi na rzecz finansowania ze środków zagranicznych. W latach 2007–2013 wartość projektów innowacyjnych stanowiła jedynie 23,51% wartości projektów inwestycyjnych przedsiębiorstw. Wielkość dofinansowania projektów innowacyjnych ze środków UE, wynosiła w tym okresie 16,68 mld zł. Innowacje stanowią główny przedmiot programów Unii Europejskiej skierowanych do przedsiębiorców, najpopularniejszą strategią wspierającą innowacyjność był Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka. Inwestując podobne wielkości środków w innowacyjne projekty, duże przedsiębiorstwa otrzymały dofinansowanie ze środków UE na poziomie niższym o 10 p.p. od przedsiębiorstw z sektora MŚP. Pomoc otrzymana ze środków UE nie przełożyła się na poprawę pozycji Polski w rankingu innowacyjności przedsiębiorstw państw UE, ale mogła mieć wpływ na zwiększenie liczby wniosków patentowych złożonych do Europejskiego Urzędu Patentowego oraz poprawę pozycji konkurencyjności Polski w latach 2007–2016.
DOIDOI:10.18276/er.2017.33-06
URL https://wnus.edu.pl/er/pl/issue/964/article/15672/
Languagepl polski
Score (nominal)7
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 7.0, 09-07-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?