Zarządzanie ryzykiem w kształtowaniu jakości imprez sportowych

Jacek Łuczak

Abstract

The paper depicts the specificity of sports events (long-distance runs and triathlons), as well as the essence of project management risk and risk management in the organization of sports events. In addition, the assumptions of the international research project (runresearch.pl) related to risk assessment of the organization of sports events (long-distance runs and triathlons) along with the key results of the assessment of a specific triathlon event have been presented in the article. The project is realized by expert researchers in sports events and the representatives of marathon and triathlon organizers. In the first part of the research risk factors have been identified with the use of the Delphi method. As a result, 89 risk factors specific for sports events have been indicated and grouped in nine groups: the organization of an event, budget, safety, environment and force majeure, recovery and energetic support, comfort and satisfaction of participants, the reputation of organizers, start package and medal, communication. The first three factors have been considered the most important ones by experts in the course of the preparatory research. The paper presents the key results of risk assessment in relation to the second edition of a triathlon event organized in central Poland in August 2017. The research has been conducted with the use of the e-risk software (provided by a partner of the project). The assessed risk has been classified in accordance with the accepted method. As a result there has not been any “unacceptable” risk, but thirteen factors has been identified as “conditionally acceptable” as are related mostly to participants’ safety on the bike track, sufficient budget and sufficient number of people involved in the organization of a given event. The following part of the paper has been devoted to the discussion concerning the risk treatment plan.
Author Jacek Łuczak (WT / KEJ)
Jacek Łuczak,,
- Department of Standardized Management Systems
Other language title versionsRisk management for improving quality of sports events
Pages93-105
Publication size in sheets0.6
Book Popek Stanisław, Miśniakiewicz Małgorzata (eds.): Narzędzia doskonalenia jakości : analiza ryzyka wyrobów i usług, Towaroznawstwo w badaniach i praktyce, 2017, Polskie Towarzystwo Towaroznawcze, ISBN 978-83-949236-0-0, [978-83-949535-0-8], 174 p.
Keywords in Polishzarządzanie ryzykiem, zarządzanie projektami, zarządzanie ryzykiem imprez sportowych, maratony i półmaratony, triathlon
Keywords in Englishrisk management, project management, risk management for sports events, marathons and halfmarathons, triathlon
Abstract in PolishW artykule przedstawione zostały – specyfika imprez sportowych (biegów długodystansowych i triathlonów), istota ryzyka w zarządzaniu projektami i zarządzania ryzykiem w organizacji imprez sportowych. Przedstawione zostały również założenia międzynarodowego projektu badawczego (runresearch.info) dotyczącego szacowania ryzyka organizacji imprez sportowych (biegów długodystansowych, triathlonów) oraz kluczowe wynik szacowania odnoszący się do konkretnej imprezy triathlonowej. Projekt realizowany jest przez ekspertów zajmujących się naukowo problematyką imprez sportowych oraz przedstawicieli organizatorów maratonów i imprez triathlonowych. W pierwszej części badania dokonano identyfikacji czynników ryzyka, przy pomocy metody Delfickiej. W rezultacie wskazanych zostało 89 czynników ryzyka specyficznych dla imprez sportowych, które zostały sklasyfikowane w dziewięć grup: organizacja imprezy, budżet, bezpieczeństwo, środowisko i siła wyższa, regeneracja i wsparcie energetyczne, komfort i satysfakcja uczestników, reputacja organizatora, pakiet startowy i medal oraz informacja. Trzy pierwsze zostały uznane przez ekspertów biorących udział w badaniu przygotowawczym za najważniejsze. W artykule przedstawione zostały kluczowe wyniki szacowania ryzyka w odniesieniu do drugiej edycji cyklicznej imprezy triathlonowej organizowanej w centralnej Polsce, w sierpniu 2017 roku. Badanie zostało przeprowadzone z wykorzystaniem narzędzia informatycznego erisk (dostarczonego przez partnera badania). Oszacowane ryzyko zostało zaklasyfikowane zgodnie z przyjętą metodyką. W rezultacie nie było ryzyka „nieakceptowalnego”, natomiast trzynaście określonych zostało jako ryzyka „warunkowo akceptowalne” i dotyczyły przede wszystkim bezpieczeństwa uczestników na trasie rowerowej, wystarczających środków budżetowych oraz dostatecznej liczby osób zaangażowanych w organizację imprezy. W dalszej części artykułu przeprowadzona została dyskusja dotycząca planu postępowania z ryzykiem.
URL https://konferencjatbp.uek.krakow.pl/images/TBP_Narzedzia.pdf
Languagepl polski
Score (nominal)5
Score sourcepublisherList
ScoreMinisterial score = 5.0, 18-03-2020, MonographChapterAuthor
Citation count*1 (2020-09-16)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?