Zarządzanie bezpieczeństwem żywności wobec zagrożeń terrorystycznych

Justyna Górna , Aneta Wysokińska-Senkus

Abstract

The purpose of this paper is to present the essence of the TACCP (Threat Assessment Critical Control Point) in the context of its application in formalized organizations. Food terrorism can be applied directly at the final stage of the food chain -the impact of contaminated food on human or indirectly at the initial stages of the food chain associated with primary production. The formalized organizations may be vulnerable to a direct terrorist attack, as there occur the final stage in the food chain. Food departments of this organizations which prepare meals and store raw materials and ready-to-eat food may be the target of food terrorist attacks.
Autor Justyna Górna (WT / KEJ)
Justyna Górna
- Katedra Znormalizowanych Systemów Zarządzania
, Aneta Wysokińska-Senkus - Akademia Sztuki Wojennej (ASzWoj), MNiSW [80]
Aneta Wysokińska-Senkus
-
Inne wersje tytułuThe management of food safety in the presence threast of terrorism
Tytuł czasopisma/seriiZeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Organizacja i Zarządzanie, ISSN 1641-3466, (B 11 pkt)
Rok wydania2018
Nr128
Paginacja109-119
Objętość publikacji w arkuszach wydawniczych0.5
Słowa kluczowe w języku polskimbezpieczeństwo żywności, terroryzm, TACCP
Słowa kluczowe w języku angielskimfood safety, terrorism, TACCP
Streszczenie w języku polskimCelem opracowania jest przedstawienie istoty systemu TACCP (Threat Assessment Critical Control Point) w kontekście jego zastosowania w organizacjach sformalizowanych. Terroryzm żywnościowy może być zastosowany w sposób bezpośredni na ostatnim etapiełańcucha żywnościowego –oddziaływanie poprzez skażoną żywność na człowieka lub w sposób pośredni na początkowych etapach łańcucha żywnościowego związanych z produkcją pierwotną. Organizacje sformalizowane mogą być podatne na bezpośredni atak terrorystyczny, gdyż występuje tam ostatnie ogniwo łańcucha żywnościowego. Wydziały żywnościowe tych organizacji zajmujące się przygotowywaniem posiłków, magazynujące surowce żywnościowe i gotową żywność mogą stanowić cel dla terroryzmu żywnościowego.
DOIDOI:10.29119/1641-3466.2018.128.9
URL https://www.polsl.pl/Wydzialy/ROZ/ZN/Documents/z%20128/G%C3%B3rna,%20Wyskoki%C5%84ska-Senkus.pdf
Językpl polski
Punktacja (całkowita)11
Żródło punktacjijournalList
PunktacjaPunktacja MNiSW = 11.0, 15-04-2020, ArticleFromJournal
Liczba cytowań*
Cytuj
Udostępnij Udostępnij

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podana liczba cytowań wynika z analizy informacji dostępnych w Internecie i jest zbliżona do wartości obliczanej przy pomocy systemu Publish or Perish.
Powrót
Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?