Czy produkcja biopaliw w Polsce wspiera zrównoważony rozwój rolnictwa? Refleksje na marginesie perspektyw rozwoju biogospodarki

Michał Borychowski

Abstract

The main aim of the article was to identify theoretical grounds of production and use of liquid biofuels in Poland in the context of sustainable agriculture development as well as an attempt to determine whether this production supports that idea. The considerations are presented on the background of the bioeconomy and the prospects of its development. It is hypothesized that the first-generation biocomponents (so-called conventional biocomponents of edible agricultural raw materials) only in their assumptions support the idea of sustainable development of agriculture, but in practice there are partly contradictory. Due to the fact that the net environmental benefits of their use are small (or even negligible) compared to the use of fossil fuels. The issue of the production and use of biofuels, which were suppose to support environment protection and co-create sustainable development of agriculture and the economy should be overvalued. It is necessary to find solutions which will eliminate the competition problem of agricultural raw materials between the sectors of the food and feed and biofuel sector and bring a real reduction in greenhouse gases emission.
Author Michał Borychowski (WE / KMiGŻ)
Michał Borychowski,,
- Department of Macroeconomics and Agricultural Economics
Journal seriesRoczniki Ekonomiczne Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy, ISSN 1899-9573, (B 7 pkt)
Issue year2014
No7
Pages126-141
Publication size in sheets0.75
Keywords in Polishrozwój zrównoważony, biopaliwa ciekłe, surowce rolne, biogospodarka
Abstract in PolishCelem artykułu było wskazanie teoretycznych przesłanek produkcji i stosowania biopaliw ciekłych w Polsce w kontekście zrównoważonego rozwoju rolnictwa oraz próba stwierdzenia, czy ten kierunek produkcji wspiera ową ideę. Rozważania przedstawiono na tle biogospodarki i perspektyw jej rozwoju. Przyjęto hipotezę, że biokomponenty I generacji (tzw. biokomponenty konwencjonalne, z jadalnych surowców rolnych) jedynie w swoich założeniach wspierają koncepcję zrównoważonego rozwoju rolnictwa, jednakże w praktyce są częściowo sprzeczne z jej postulatami. Wynika to przede wszystkim z faktu, że korzyści środowiskowe netto z ich wykorzystywania są niewielkie (lub wręcz znikome) w stosunku do zużywania paliw mineralnych, co może być szczególnie widoczne przy analizowaniu rachunku ciągnionego. Kwestia produkcji i stosowania biopaliw, które miały wspomagać ochronę środowiska naturalnego oraz współtworzyć zrównoważony rozwój rolnictwa i gospodarki, powinna zostać przewartościowana. Konieczne jest znalezienie rozwiązań, które wyeliminują problem konkurencji o surowce rolne pomiędzy sektorami spożywczym i paszowym a gałęzią biopaliw i przyniosą faktyczną redukcję emisji gazów cieplarnianych.
URL http://yadda.icm.edu.pl/yadda/element/bwmeta1.element.ekon-element-000171319623
Languagepl polski
Score (nominal)7
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 5.0, 23-12-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 7.0, 23-12-2019, ArticleFromJournal
Citation count*4 (2020-01-17)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?