Zróżnicowanie przestrzenne absorpcji funduszy unijnych perspektywy finansowej 2007-2013 a zmiany poziomu wzrostu gospodarczego województw w Polsce

Marcin Spychała

Abstract

The article presents the spatial differentiation of absorption of EU funds in financial framework 2007-2013 at the level of provinces. At first, the absorption of EU funds was discussed in the system of operational programs, and then - using absolute figures (number of projects and the value of funds) and relative terms (the fund per 1 inhabitant and the value of funds on 1 km2). The article includes the hypothesis that there are the significant spatial disproportions in the use of EU funds of the financial perspective 2007-2013 in Poland. The highest amount of funds and the largest number of projects were implemented in the Masovian province. In turn, the maximum amount of the EU funds per 1 inhabitant was recorded in the Warmia-Masuria province and per 1 km2 - in the Silesia province. In addition, the paper presents the relationship between the evolution of the economic situation in the provinces and the amount of EU funds used in the various regions of Poland. The absorption of EU funds in the particular regions was significantly positively correlated with the rate of growth of GDP. The highest GDP growth rate was seen in those provinces where there has been involved most of EU funds, and the lowest GDP growth recorded in the regions with the lowest absorption of EU funds. Statistical data on the GDP were taken from the Data Bank of the Central Statistical Office and the data on the involvement of EU funds were generated from the list of beneficiaries published by the Ministry of Development. On the other hand, all the graphics were prepared in the GIS program.
Author Marcin Spychała (WE / KFP)
Marcin Spychała,,
- Department of Public Finance
Other language title versionsSpatial Diversity of EU funds' Absorption in Financial Framework 2007-2013 and the Changes in Economic Growth of the Provinces in Poland
Journal seriesNierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, ISSN 1898-5084, (B 10 pkt)
Issue year2017
No49 (1)
Pages348-358
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishfundusze unijne, zróżnicowanie przestrzenne, zaangażowanie, absorpcja, PKB
Keywords in EnglishEU funds, spatial diversity, involvement, absorption, GDP
Abstract in PolishW artykule przedstawiono zróżnicowanie przestrzenne absorpcji funduszy unijnych okresu programowania 2007-2013 na poziomie województw. Wykorzystanie środków europejskich omówiono najpierw w układzie programów operacyjnych, a następnie przy zastosowaniu wielkości bezwzględnych (liczby projektów i wartości funduszy) oraz względnych (wartości funduszy na 1 mieszkańca i wartości funduszy na 1 km2). W artykule postanowiono zweryfikować hipotezę, według której w Polsce występują znaczne dysproporcje przestrzenne w wykorzystaniu funduszy unijnych perspektywy finansowej 2007-2013. Najwyższą kwotę funduszy oraz największą liczbę projektów zrealizowano w województwie mazowieckim. Z kolei najwyższą kwotę środków unijnych w przeliczeniu na 1 mieszkańca odnotowano w województwie warmińsko-mazurskim, a w przeliczeniu na 1 km2 - w województwie śląskim. Ponadto w opracowaniu zbadano i określono związek między kształtowaniem się koniunktury gospodarczej w województwach a kwotą wykorzystanych środków wspólnotowych w poszczególnych regionach. Wykorzystanie funduszy unijnych w poszczególnych regionach było istotnie dodatnio skorelowane ze stopą wzrostu PKB. Najwyższe tempo wzrostu PKB zaobserwowano w tych województwach, w których zostało zaangażowanych najwięcej funduszy unijnych, a najniższe tempo wzrostu PKB odnotowano w regionach o najmniejszej absorpcji środków europejskich. Dane statystyczne dotyczące PKB zaczerpnięto z Banku Danych Głównego Urzędu Statystycznego, natomiast dane dotyczące zaangażowania funduszy unijnych wygenerowano z Listy beneficjentów publikowanej przez Ministerstwo Rozwoju. Z kolei wszystkie opracowania graficzne przygotowano w programie GIS-owskim.
DOIDOI:10.15584/nsawg.2017.1.26
URL https://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/2477
Languagepl polski
Score (nominal)10
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 10.0, 09-04-2020, ArticleFromJournal
Citation count*4 (2020-09-20)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?