Charakterystyka kosztów generowanych przez choroby alergiczne

Joanna Jasnowska-Małecka , Natalia Wardaszka

Abstract

According to the European Academy of Allergy and Clinical Immunology, after 2025, more than half of Europeans will suffer from at least one type of allergy. In Poland, CIS analyzes on the state of health of children show that allergies and asthma are in the first place of chronic diseases. These diseases were twice as likely to affect young people living in cities than rural areas. Allergic diseases significantly reduce the quality of life of the allergic patient and its family. They affect personal development, professional life or the way of spending free time. The aim of the article was to approximate the problem of costs generated by allergic diseases in relation to households and the state budget in the light of few articles dealing with this subject. The division of allergy costs into direct, indirect and intangible ones was discussed. The implications for the public finance sector were indicated. The necessity to identify and measure the costs of allergy was pointed out for the purpose of rational management by the social welfare systems and the public finance sector.
Author Joanna Jasnowska-Małecka (WT / KPPJ)
Joanna Jasnowska-Małecka,,
- Department of Natural Science and Quality Assurance
, Natalia Wardaszka
Natalia Wardaszka,,
-
Other language title versionsCharacteristics of costs generated by allergic diseases
Journal seriesPrace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego We Wrocławiu, ISSN 1899-3192, e-ISSN 2392-0041, [0324-8445], (B 10 pkt)
Issue year2018
No542
Pages46-57
Publication size in sheets0.55
Keywords in Polishkoszty, finanse publiczne, jakość życia, alergeny
Keywords in Englishcosts, public finance, quality of life, allergens
Abstract in PolishWedług Europejskiej Akademii Alergologii i Immunologii Klinicznej po 2025 r. ponad połowa Europejczyków będzie cierpiała wskutek co najmniej jednego rodzaju alergii. W Polsce z danych GUS na temat stanu zdrowia dzieci wynika, iż alergie i astma są na pierwszym miejscu wśród chorób przewlekłych. Choroby te dwa razy częściej dotykały młodzież zamieszkującą miasta niż tereny wiejskie. Choroby alergiczne znacznie obniżają jakość życia alergika i jego najbliższego otoczenia. Wpływają na rozwój osobowy, życie zawodowe czy sposób spędzania czasu wolnego. Celem artykułu było przybliżenie problemu kosztów generowanych przez choroby alergiczne w odniesieniu do gospodarstw domowych i budżetu państwa w świetle nielicznych artykułów podejmujących tę tematykę. Omówiono podział kosztów alergii na bezpośrednie, pośrednie i niematerialne. Wskazano implikacje dla sektora finansów publicznych. Konieczność identyfikacji i oszacowania kosztów alergii została wskazana w celu racjonalnego zarządzania przez systemy opieki zdrowotnej i sektor finansów publicznych.
DOIDOI:10.15611/pn.2018.542.03
URL https://www.dbc.wroc.pl/dlibra/publication/141006/edition/72900
Languagepl polski
Score (nominal)10
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 10.0, 21-04-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?