Współczesny kryzys niedoboru talentów

Justyna Kozłowska

Abstract

This article presents a new approach and the changing role of talent management in the organization during the crisis of talent in the labor market. The author assumes that the lack of skilled workers is not only on their side, because employers often do not notice the potential of their employees and do not invest in their development. The problem is therefore reflected the two sides. The problem of the lack of talent in organizations has been included in individual points, which addressed the following issues: the first part explains the concept of talent, talent management and a breakdown of talent in the organization. Then described the growing importance of talent in the organization as a result of competitive and changing environment. Another part of the article presents the results of international research on the shortage of talent in the labor market. The last part is about the talent management strategy in times of crisis, their occurrence and indicates that this problem is not only due to lack of skills and competencies of the employee.
Autor Justyna Kozłowska ()
Justyna Kozłowska
- Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Inne wersje tytułuContemporary Crisis of Shortage of Talent
Tytuł czasopisma/seriiZeszyty Naukowe Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu Firma i Rynek, ISSN 1429-7221, (0 pkt)
Rok wydania2016
Nr2
Paginacja61-70
Objętość publikacji w arkuszach wydawniczych0.5
Słowa kluczowe w języku polskimtalent, zarządzanie talentami, ZZT, współczesna organizacja
Słowa kluczowe w języku angielskimtalent, talent management, ZZT, modern organization
Streszczenie w języku polskimCelem artykułu jest przedstawienie nowego podejścia i zmieniającej się roli zarządzania talentami w organizacji w dobie kryzysu talentów na rynku pracy. Autor stawia za hipotezę badawczą twierdzenie, iż brak utalentowanych pracowników nie stoi tylko po ich stronie, bowiem często pracodawcy nie zauważają potencjału u swoich pracowników oraz nie inwestują w ich rozwój. Problem ma więc odzwierciedlenie zarówno po stronie pracowników, jak i pracodawców. Problematyka braku talentów w organizacjach została zawarta w poszczególnych punktach, w których poruszono następujące kwestie: w pierwszej części wyjaśniono pojęcia talentu, zarządzania talentami oraz przedstawiono podział talentów w organizacji. Następnie opisano rosnące znaczenie talentów w organizacji co wynika z konkurencyjności oraz zmieniającego się otoczenia. Kolejna część artykułu prezentuje wyniki międzynarodowych badań nad niedoborem talentów na rynku pracy. Ostatnia część stanowi o strategii zarządzania talentami w dobie kryzysu ich występowania oraz wskazuje, iż problem ten nie wynika tylko z braku umiejętności i kompetencji pracownika. Metody badawcze, którymi posłużono się przy weryfikacji hipotezy badawczej opierają się na krytycznej analizie literatury krajowej i zagranicznej oraz na przeglądzie danych wtórnych, opublikowanych przez Manpower Group i International Institute for Management Development.
URL https://www.zpsb.pl/wp-content/uploads/2016/02/7_J-Koz%C5%82owska.pdf
Językpl polski
Punktacja (całkowita)0
PunktacjaPunktacja MNiSW = 0.0, ArticleFromJournal
Punktacja MNiSW (2013-2016) = 0.0, ArticleFromJournal - czasopismo zagraniczne spoza list
Liczba cytowań*
Cytuj
Udostępnij Udostępnij

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podana liczba cytowań wynika z analizy informacji dostępnych w Internecie i jest zbliżona do wartości obliczanej przy pomocy systemu Publish or Perish.
Powrót
Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?