Zróżnicowania dochodowe i przyczyny ich zmian w krajach objętych statystyką OECD

Aleksander Grzelak

Abstract

The main aim of the article is to identify trends in the process of changes in income inequality between the countries covered by OECD statistics and to determine their scale and causes. The study was carried out based on the databases of the OECD. One has stated that changes in income inequality within OECD countries in recent decades were multidirectional, dominated however, an increase in income inequalities. Reduction could be observed in some countries usually with a high level of income inequality, while in developed countries generally growth trends took place. There are many reasons explaining income inequality. Most often it points to the processes of globalization, the role of the state in the economy, the conditions for the functioning of labor markets, sociodemographic factors. It can be assumed that further directions of researches in this area will contribute to better understanding of the impact of social and institutional causes.
Autor Aleksander Grzelak (WE / KMiGŻ)
Aleksander Grzelak
- Katedra Makroekonomii i Gospodarki Żywnościowej
Inne wersje tytułuIncome Inequality and the Reasons for its Change in Countries Covered by OECD Statistics
Tytuł czasopisma/seriiZeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Problemy Rolnictwa Światowego, ISSN 2081-6960, (B 13 pkt)
Rok wydania2016
Tom16
Nr2
Paginacja94-105
Objętość publikacji w arkuszach wydawniczych0.55
Słowa kluczowe w języku polskimzróżnicowania dochodowe, ubóstwo, OECD, wskaźnik Giniego, krzywa Kuznetza
Słowa kluczowe w języku angielskimincome inequality, poverty, OECD, Gini index, the Kuznetz`s curve
Streszczenie w języku polskimGłównym celem artykułu jest rozpoznanie tendencji w procesie zmian zróżnicowań dochodowych w krajach objętych statystyką OECD oraz określenie ich skali i przyczyn. Badania zrealizowano na podstawie baz danych OECD. Stwierdzono, że zmiany w zakresie zróżnicowań dochodowych w obrębie badanych krajów w ostatnich dekadach były różnokierunkowe, dominował jednak wzrost dyspersji dochodów. Ich zmniejszenie można było odnotować w krajach mniej zamożnych, z reguły o wysokim poziomie nierówności dochodowych, podczas gdy w większości krajów rozwiniętych miały miejsce tendencje wzrostowe. Istnieje wiele przyczyn wyjaśniających zróżnicowania dochodowe. Najczęściej wskazuje się na procesy globalizacji, rolę państwa w gospodarce, warunki funkcjonowania rynków pracy, czynniki społeczno-demograficzne. Można przypuszczać, że dalsze kierunki badań w tym obszarze przyczynią się do jeszcze lepszego rozpoznania wpływu przyczyn społecznych, jak i instytucjonalnych.
URL http://www.wne.sggw.pl/czasopisma/pdf/PRS_2016_T16(31)_z2.pdf
Językpl polski
Punktacja (całkowita)13
Żródło punktacjijournalList
PunktacjaPunktacja MNiSW = 13.0, 19-12-2019, ArticleFromJournal
Punktacja MNiSW (2013-2016) = 13.0, 19-12-2019, ArticleFromJournal
Liczba cytowań*2 (2020-08-07)
Cytuj
Udostępnij Udostępnij

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podana liczba cytowań wynika z analizy informacji dostępnych w Internecie i jest zbliżona do wartości obliczanej przy pomocy systemu Publish or Perish.
Powrót
Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?