Zróżnicowania dochodowe i przyczyny ich zmian w krajach objętych statystyką OECD

Aleksander Grzelak

Abstract

The main aim of the article is to identify trends in the process of changes in income inequality between the countries covered by OECD statistics and to determine their scale and causes. The study was carried out based on the databases of the OECD. One has stated that changes in income inequality within OECD countries in recent decades were multidirectional, dominated however, an increase in income inequalities. Reduction could be observed in some countries usually with a high level of income inequality, while in developed countries generally growth trends took place. There are many reasons explaining income inequality. Most often it points to the processes of globalization, the role of the state in the economy, the conditions for the functioning of labor markets, sociodemographic factors. It can be assumed that further directions of researches in this area will contribute to better understanding of the impact of social and institutional causes.
Author Aleksander Grzelak (WE / KMiGŻ)
Aleksander Grzelak,,
- Department of Macroeconomics and Agricultural Economics
Other language title versionsIncome Inequality and the Reasons for its Change in Countries Covered by OECD Statistics
Journal seriesZeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Problemy Rolnictwa Światowego, ISSN 2081-6960, (B 13 pkt)
Issue year2016
Vol16
No2
Pages94-105
Publication size in sheets0.55
Keywords in Polishzróżnicowania dochodowe, ubóstwo, OECD, wskaźnik Giniego, krzywa Kuznetza
Keywords in Englishincome inequality, poverty, OECD, Gini index, the Kuznetz`s curve
Abstract in PolishGłównym celem artykułu jest rozpoznanie tendencji w procesie zmian zróżnicowań dochodowych w krajach objętych statystyką OECD oraz określenie ich skali i przyczyn. Badania zrealizowano na podstawie baz danych OECD. Stwierdzono, że zmiany w zakresie zróżnicowań dochodowych w obrębie badanych krajów w ostatnich dekadach były różnokierunkowe, dominował jednak wzrost dyspersji dochodów. Ich zmniejszenie można było odnotować w krajach mniej zamożnych, z reguły o wysokim poziomie nierówności dochodowych, podczas gdy w większości krajów rozwiniętych miały miejsce tendencje wzrostowe. Istnieje wiele przyczyn wyjaśniających zróżnicowania dochodowe. Najczęściej wskazuje się na procesy globalizacji, rolę państwa w gospodarce, warunki funkcjonowania rynków pracy, czynniki społeczno-demograficzne. Można przypuszczać, że dalsze kierunki badań w tym obszarze przyczynią się do jeszcze lepszego rozpoznania wpływu przyczyn społecznych, jak i instytucjonalnych.
URL http://www.wne.sggw.pl/czasopisma/pdf/PRS_2016_T16(31)_z2.pdf
Languagepl polski
Score (nominal)13
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 13.0, 19-12-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 13.0, 19-12-2019, ArticleFromJournal
Citation count*2 (2020-09-13)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?