Testowanie hipotezy niezabezpieczonego parytetu stóp procentowych na przykładzie kursów USD/PLN oraz EUR/PLN w latach 2006–2010

Paweł Śliwiński

Abstract

Celem artykułu jest weryfikacja hipotezy międzynarodowego efektu Fishera pod kątem możliwości jego wykorzystania w procesie prognozowania kursów walutowych w krótkim czasie. Hipoteza badawcza zakłada występowanie możliwości przeprowadzania zyskownych operacji typu carry trade na polskim rynku pieniężnym w latach 2006–2010 z wykorzystaniem pożyczek w USD i EUR. Podsumowując wyniki testu empirycznego, należy wskazać, że inwestorzy działający na polskim rynku pieniężnym oraz na rynku eurowalutowym mogli osiągać nawet znaczne zyski z operacji carry trade. Warto podkreślić, że decydujący wpływ na decyzje inwestorów miały oczekiwania co do kształtowania się kursów walutowych w przyszłości. Z uwagi na niestabilne kursy walutowe USD/ PLN i EUR/PLN można stwierdzić, że operacje carry trade – w przypadku ich niezabezpieczenia przed ryzykiem walutowym – w dużej mierze stanowiły spekulację walutową. Osiągnięte wyniki pokazują, że międzynarodowy efekt Fishera, którego niespełnienie jest warunkiem koniecznym do przeprowadzenia zyskownych operacji carry trade, nie jest dobrym narzędziem umożliwiającym prognozowanie kursów walutowych w krótkim czasie.
Author Paweł Śliwiński (WGM / KFM)
Paweł Śliwiński,,
- Department of International Finance
Other language title versionsHypothesis Testing of The Unsecured Interest Rate Parity: the Case of USD/PLN and EUR/PLN in 2006–2010
Journal seriesActa Universitatis Lodziensis Folia Oeconomica, ISSN 0208-6018, e-ISSN 2353-7663, (B 14 pkt)
Issue year2017
Vol2
No328
Pages217-232
Publication size in sheets0.75
Keywords in Polishcarry trade, międzynarodowy efekt Fishera, kursy walutowe
Keywords in Englishcarry trade, the International Fisher Effect, currency rates
Abstract in PolishThe aim of this article is to verify the research hypothesis that assumes the existence of profitable carry trade operations based on USD or EUR loans in Poland in the years 2006–2010. Summarizing the results of an empirical test should be noted that investors operating on the Polish money and currency markets could reach up substantial profits from carry trade operations. The achieved results therefore indicate that the International Fisher Effect is not a good tool for forecasting exchange rates in the short term. The results of the empirical test indicate that the decisive role in investors decisions was played by the expectations for the evolution of exchange rates in the future. Due to the unstable USD/PLN and EUR/PLN exchange rates it can therefore be concluded that (the not secured against currency risk) carry trade operations largely accounted for currency speculation.
DOIDOI:10.18778/0208-6018.328.14
URL http://dspace.uni.lodz.pl:8080/xmlui/handle/11089/22601
Languagepl polski
Score (nominal)14
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 14.0, 23-03-2020, ArticleFromJournal
Citation count*1 (2020-09-21)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?