Pomoc rozwojowa Francji dla krajów afrykańskich

Katarzyna Andrzejczak , Agata Kliber

Abstract

The paper analyses the official development assistance provided by France to African countries within 2001-2012. The term official development assistance is understood as financial flows directed by the institutions of donor countries to a certain group of countries and multilateral institutions in order to support the progress and prosperity of developing countries. The aim of the study is to verify whether the criteria for granting financial support declared by the donors (in here: France) and determined by the Millennium Development Goals (defined by the UN General Assembly in 2000), are covered by actual financial flows. Data concerning the volume of the development assistance within 2001-2012 were analysed in the following subgroups of countries: the ones which were and were not historical colonies as well as countries with and without natural resources. For each subgroup, a panel model with fixed effects was estimated. It was stated that although mainly the development issues and anti-poverty campaign are postulated by the French foreign policy, the recipients structure of development assistance provided by France is largely dependent on the common colonial past, energy sources potential (oil, gas, uranium), migration level as well as bilateral trade exchange.
Author Katarzyna Andrzejczak (WE / KPEiPR)
Katarzyna Andrzejczak,,
- Department of Economic Journalism and Public Relations
, Agata Kliber (WIiGE / KMS)
Agata Kliber,,
- Department of Applied Mathematics
Journal seriesWiadomości Statystyczne, ISSN 0043-518X, (B 12 pkt)
Issue year2017
No5
Pages38-61
Publication size in sheets1.15
Keywords in Polishoficjalna pomoc rozwojowa, Deklaracja Milenijna ONZ, model panelowy z efektami stałymi
Keywords in Englishofficial development assistance, UN Millennium Declaration Development Goals, panel model with fixed effects
ASJC Classification2700 General Medicine
Abstract in PolishW artykule dokonano analizy oficjalnej pomocy rozwojowej, udzielanej przez Francję krajom Afryki w latach 2001-2012. Pod pojęciem oficjalnej pomocy rozwojowej rozumie się przepływy finansowe kierowane przez instytucje państw dawców do określonej grupy krajów i instytucji wielostronnych w celu wspierania rozwoju i dobrobytu krajów rozwijających się. Celem badania jest zweryfikowanie, czy deklarowane przez donatorów (tu Francję) kryteria udzielania wsparcia finansowego, określone m.in. w Milenijnych Celach Rozwoju (zdefiniowanych na Zgromadzeniu Ogólnym ONZ w 2000 r.), mają pokrycie w wielkości faktycznych przepływów finansowych. Analizie poddano dane na temat wielkości pomocy rozwojowej krajów z lat 2001-2012, w podziale na następujące podgrupy: kraje będące historycznymi koloniami oraz niebędące nimi i kraje posiadające zasoby surowców naturalnych oraz ich nieposiadające. Dla każdej podgrupy oszacowano model panelowy z efektami stałymi. Stwierdzono, że jakkolwiek w sferze postulatów francuskiej polityki zagranicznej podnoszone są głównie kwestie rozwoju i walki z ubóstwem, struktura odbiorców pomocy rozwojowej udzielanej przez Francję jest istotnie uzależniona od wspólnej przeszłości kolonialnej, zasobności w źródła energii (ropa, gaz, uran), poziomu migracji oraz bilateralnej wymiany handlowej.
URL https://stat.gov.pl/czasopisma/wiadomosci-statystyczne/archiwum/wiadomosci-statystyczne-nr-52017-672,7,28.html#
Languagepl polski
Score (nominal)12
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 12.0, 27-03-2020, ArticleFromJournal
Citation count*1 (2020-10-29)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?