Rola wspólnej polityki rolnej w kreowaniu dochodów gospodarstw rolnych w Unii Europejskiej w kontekście zrównoważenia ekonomiczno-społecznego

Sebastian Stępień , Marta Guth , Katarzyna Smędzik-Ambroży

Abstract

The aim of the paper is to determine the influence of the Common Agricultural Policy’s (CAP) subsidies on the level of economic and social sustainability of farms in the European Union countries. Spatial scope covers all EU countries and the time range covers the years of 2005-2015. The main finding is that, thanks to the CAP support, the average income of farm households is approaching the average income of non-agricultural sectors, but distribution of this support is uneven among the farms. This leads to an increase in income disparities for small, medium and large farms. In other words, the EU’s agricultural policy improves the general level of economic sustainability of the agricultural sector, but it is not an instrument serving the income equilibrium (as a social element of sustainability). From the point of view of the sustainable development paradigm, support for agriculture should be continued to prevent deprivation of agricultural income in relation to nonagricultural income. However the structure of CAP support should be changed towards a more equable distribution of money, as it now leads to differentiation of income of small and large farms.
Author Sebastian Stępień (WE / KMiGŻ)
Sebastian Stępień,,
- Department of Macroeconomics and Agricultural Economics
, Marta Guth (WE / KMiGŻ)
Marta Guth,,
- Department of Macroeconomics and Agricultural Economics
, Katarzyna Smędzik-Ambroży (WE / KMiGŻ)
Katarzyna Smędzik-Ambroży,,
- Department of Macroeconomics and Agricultural Economics
Other language title versionsThe Role of the Common Agricultural Policy in Creating Agricultural Incomes in the European Union in the Context of Socio-Economic Sustainability
Journal seriesZeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Problemy Rolnictwa Światowego, ISSN 2081-6960, (B 13 pkt)
Issue year2018
Vol18
No3
Pages295-305
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishwspólna polityka rolna, subsydia, zrównoważenie ekonomiczo-społeczne, dochody rolnicze
Keywords in EnglishCommmon Agricultural Policy, subsidies, economic and social sustainability, farms incomes
Abstract in Polish Celem publikacji jest określenie wpływu subsudiów wspólnej polityki rolnej (WPR) na poziom ekonomicznego i społecznego zrównoważenia gospodarstw rolnych w krajach Unii Europejskiej. Zakres przestrzenny obejmuje wszystkie kraje UE, a zakres czasowy lata 2005-2015. Główna konkluzja stanowi, iż dzięki wsparciu w ramach WPR średnie dochody gospodarstw rolnych zbliżają się do przeciętnych dochodów w sektorach pozarolniczych, jednak dystrybucja wsparcia dla gospodarstw rolnych jest nierówna względem ich siły ekonomicznej. To prowadzi do wzrostu dysparytetu dochodów pomiędzy małymi, średnimi i dużymi podmiotami. Innymi słowy, unijna polityka rolna poprawia ogólny poziom zrównoważenia ekonomicznego rolnictwa, ale nie spełnia kreterium zrównoważenia społecznego (w tym ujęciu rozumianego przez pryzmat bardziej równomiernej dystrybucji dochodów). Z tego punktu widzenia można stwierdzić, iż wsparcie rolnictwa w ramach WPR powinno być kontynuowane, aby zapobiec deprywacji dochodów rolniczych względem otoczenia, jednakże struktura tego wsparcia musi być zmieniona w kierunku bardziej sprawiedliwego podziału funduszy.
DOIDOI:10.22630/PRS.2018.18.3.87
URL http://sj.wne.sggw.pl/pdf/PRS_2018_T18(33)_n3_s295.pdf
Languagepl polski
Score (nominal)13
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 13.0, 20-04-2020, ArticleFromJournal
Citation count*5 (2020-09-26)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?