Socially Responsible Investment Funds in Poland. Market Diagnosis and Performance Assessment

Klaudia Jarno

Abstract

The paper presents the contribution of socially responsible investment funds (SRI funds) to the realization of a sustainable development concept as well as the outcomes of research on the condition of the Polish SRI funds market. Pol- ish SRI funds were identified and their strategies were systematised referring to the classification used by Eurosif. Moreover an analysis of the effectiveness of Polish SRI funds in comparison with Polish hedge funds, that are completely financially motivated, was conducted. The generalised Sharpe ratio, the Sharpe-Omega ratio and the modified Sharpe ratio were used to assess the effectiveness of analysed funds. The study reveals that Polish SRI funds do not perform very well in com- parison to hedge funds.
Autor Klaudia Jarno (WE / KTPiPP)
Klaudia Jarno
- Katedra Polityki Pieniężnej i Rynków Finansowych
Inne wersje tytułuFunudsze inwestycyjne odpowiedzialne społecznie w Polsce. Ocena rynku i wyników inwestycyjnych
Tytuł czasopisma/seriiStudia Oeconomica Posnaniensia, ISSN 2300-5254, e-ISSN 2449-9099, (B 10 pkt)
Rok wydania2017
Tom5
Nr6
Paginacja5-21
Objętość publikacji w arkuszach wydawniczych0.8
Słowa kluczowe w języku polskiminwestowanie społecznie odpowiedzialne, fundusze SRI, wskaźniki efektywności, rynek polski.
Słowa kluczowe w języku angielskimsocially responsible investing, SRI funds, effectiveness measures, Polish market
Streszczenie w języku polskimArtykuł został poświęcony przedstawieniu wkładu funduszy inwestycyjnych, działających w sposób odpowiedzialny społecznie (fundusze SRI),w realizację koncepcji zrównoważonego rozwoju oraz ocenie stanu rynku polskich funduszy SRI. Zidentyfikowano polskie fundusze SRI i dokonano klasyfikacji ich strategii zgodnie z podziałem stosowanym przez Eurosif. Ponadto przeprowadzono badanie efektywności funduszy SRI w porównaniu do funduszy hedge, które kierują się wyłącznie motywami finansowymi. W tym celu wykorzystano uogólniony miernik Sharpe'a, miernik Sharpe-Omega i zmodyfikowany miernik Sharpe'a. Rezultaty analizy pozwalają na wyciągnięcie wniosku, że fundusze SRI nie osiągają co do zasady tak dobrych wyników jak fundusze hedge.
DOIDOI:10.18559/SOEP.2017.6.1
URL http://soep.ue.poznan.pl/New_SOEP_site/jdownloads/Wszystkie%20numery/Rok%202017/01_jarno.pdf
Języken angielski
Plik
01_jarno.pdf 469.09 KB
Punktacja (całkowita)10
Żródło punktacjijournalList
PunktacjaPunktacja MNiSW = 10.0, 19-03-2020, ArticleFromJournal
Liczba cytowań*
Cytuj
Udostępnij Udostępnij

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podana liczba cytowań wynika z analizy informacji dostępnych w Internecie i jest zbliżona do wartości obliczanej przy pomocy systemu Publish or Perish.
Powrót
Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?