Czynniki wpływające na zarządzanie społecznie odpowiedzialne w praktyce małych i średnich przedsiębiorstw

Magdalena Kaźmierczak

Abstract

Successful implementation of the Corporate Social Responsibility (CSR) concept at the beginning requires the organization to estimate its own value and position on the market. This depends on undertaking further ventures taking into account the principles of CSR. In addition, the success in implementing the CSR concept in each organization depends on many different factors. The aim of the article is to identify and assess the factors affecting socially responsible management in the practice of small and medium enterprises (SME). The first part of the study presents the essence of the CSR concept. The second section describes the importance of CSR in the sector of micro, small and medium companies. The third part presents the results of research on factors affecting socially responsible management in SMEs. The analysis was based on available literature of the subject and data obtained from own empirical research. The results of the research show that both internal and external factors influence corporate social responsibility managem ent, while in the micro, small and medium enterprise segment, internal impacts are much stronger. In addition, the above factors of socially responsible management should not be considered without referring to the entire organizational system
Author Magdalena Kaźmierczak (WT / KEJ)
Magdalena Kaźmierczak,,
- Department of Standardized Management Systems
Journal seriesMarketing i Rynek, ISSN 1231-7853, (B 9 pkt)
Issue year2018
No11 [CD]
Pages213-223
Publication size in sheets0.5
Keywords in PolishSpołeczna Odpowiedzialność Biznesu (CSR), czynniki zarządzania zgodnego z CSR, mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa - MŚP
Keywords in EnglishCorporate Social Responsibility (CSR), management factors consistent with CSR, micro, small and medium-sized enterprises - SME
Abstract in PolishPomyślne wdrożenie koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu (Corporate Social Responsibility – CSR) już na samym początku wymaga od organizacji oszacowania swojej własnej wartości i pozycji na rynku. Od tego zależy podejmowanie dalszych przedsięwzięć z uwzględnieniem zasad CSR. Ponadto powodzenie w realizacji koncepcji CSR w każdej organizacji zależy od wielu innych czynników. Celem artykułu jest identyfikacja i ocena czynników wpływających na zarządzanie społecznie odpowiedzialne w praktyce mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP). W części pierwszej opracowania przedstawiono istotę koncepcji CSR. W drugiej części opisano znaczenie CSR w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw. Część trzecia przedstawia wyniki badań na temat czynników wpływających na zarządzanie społecznie odpowiedzialne w MŚP. Analizę przeprowadzono w oparciu o dostępną lite raturę przedmiotu oraz dane uzyskane z przeprowadzonych własnych badań empirycznych. Wyniki badań wskazują, że na zarządzanie społecznie odpowiedzialne przedsiębiorstw wpływają zarówno czynniki wewnętrzne jak i zewnętrzne, przy czym, w segmencie mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, wewnętrzne oddziałują znacznie silniej. Ponadto powyższe czynniki zarządzania społecznie odpowiedzialnego nie powinny być rozpatrywane bez odniesienia się do całego systemu organizacyjnego.
URL https://www.pwe.com.pl/files/1276809751/file/CSR_MiR_11_2018_nowy.pdf
Languagepl polski
Score (nominal)9
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 9.0, 14-04-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?