Media społecznościowe jako źródło informacji o produktach w świetle badań międzykulturowych - przykład Facebooka

Małgorzata Bartosik-Purgat

Abstract

An aim of the article is to identify the types of products whose information the users of social media (SM) are searching in them as well as to answer the question whether there is a relationship between the frequency of searching information on various categories of products via SM and the variables in the form of age and sex. Moreover, an objective is to identify the relationships between the frequency of use of Facebook as one of the most popular social media services and the frequency of searching for information on products. The research material was, first, search query of the subject literature and, second, empirical data obtained in the survey carried out in seven countries differing in terms of culture (China, Germany, Poland, Russia, Spain, Turkey, and the United States). The empirical research findings show that respondents, irrespective the country of origin, primarily search for information via SM, both about smartphones or hardware and fashion. Also the biggest number of positive interdependencies was identified in relation to clothes and footwear. The sex significantly doffers the search for information in SM on cosmetics as well as clothes. In turn, the age affects the search for information about mobile phones. In all the groups surveyed (except for the Chinese and Russian), the frequency of the use of Facebook is connected with the search for information particularly on clothes and footwear. Practical implications: the knowledge of the fact what types of products attract a particular attention of the SM users may be of great importance for enterprises (producers of definite goods) wishing to make use of these instruments in marketing communication in the selected foreign markets. The article is of the research nature.
Author Małgorzata Bartosik-Purgat (WGM / KZM)
Małgorzata Bartosik-Purgat,,
- Department of International Management
Other language title versionsSocial Media as a Source of Information on Products in the Light of Intercultural Surveys - the Example of Facebook
Journal seriesHandel Wewnętrzny, ISSN 0438-5403, (B 12 pkt)
Issue year2016
No6 (365)
Pages16-31
Publication size in sheets0.75
Keywords in Polishmedia społecznościowe, gromadzenie informacji, kategorie produktów, badania międzykulturowe
Keywords in Englishsocial media, information collection, product categories, intercultural surveys
Abstract in PolishCelem rozważań jest próba identyfikacji rodzajów produktów, o których użytkownicy mediów społecznościowych (MS) poszukują w nich informacji, a także odpowiedź na pytanie, czy istnieje związek między częstotliwością poszukiwania informacji o różnych kategoriach produktów za pośrednictwem MS oraz zmiennymi w postaci wieku i płci. Ponadto, celem szczegółowym jest identyfikacja związków między częstotliwością użytkowania Facebooka, jako jednego z najbardziej popularnych serwisów społecznościowych, a częstotliwością poszukiwania informacji o produktach. Materiał badawczy stanowiły, po pierwsze, kwerenda literatury przedmiotu, a po drugie, dane empiryczne, które uzyskano w badaniu przeprowadzonym w siedmiu krajach zróżnicowanych pod względem kulturowym (Chiny, Hiszpania, Niemcy, Polska, Rosja, Stany Zjednoczone, Turcja). Wyniki badań empirycznych wskazują, że respondenci, niezależnie od kraju pochodzenia, w największym stopniu szukają informacji za pośrednictwem MS, zarówno o smartfonach, sprzęcie komputerowym, jak też o modzie. Również największa liczba pozytywnych współzależności została zidentyfikowana w odniesieniu do odzieży i obuwia. Płeć w znacznym stopniu różnicuje poszukiwanie informacji w MS o kosmetykach, a także ubraniach. Z kolei wiek wpływa na poszukiwanie informacji o telefonach komórkowych. We wszystkich badanych grupach (oprócz chińskiej i rosyjskiej) częstotliwość użytkowania Facebooka jest związana z poszukiwaniem informacji w szczególności o odzieży i obuwiu. Implikacje praktyczne: wiedza o tym, na jakie rodzaje produktów zwracają szczególną uwagę użytkownicy MS, może być niezwykle istotna dla przedsiębiorstw (producentów określonych dóbr) chcących wykorzystać te instrumenty w komunikacji marketingowej na wybranych rynkach zagranicznych. Artykuł ma charakter badawczy.
URL https://bazekon.uek.krakow.pl/gospodarka/171449669
Languagepl polski
Score (nominal)12
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 12.0, 30-04-2020, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 12.0, 30-04-2020, ArticleFromJournal
Citation count*10 (2020-09-11)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?