Metodyka opracowywania, tryb zatwierdzania oraz wykonanie budżetów przez polskie gminy

Bogumiła Leszczyńska-Konczanin

Abstract

The activities of municipalities as the organizations carrying out public duties for the benefit of their communities , is based on fi nancial planning, the rules of which are set out in detail by law. This article presents financial planning as the basis for the financial activities of the local community. There are two types of financial plans - the annual plan (budget) and a multi-year financial forecast covering the budget year and at least three following annual periods. The budget, drawn up by the executive body of local community and approved by the council of the community, contains a statement of total income and expenditure, revenue and financial outflows of the local community relating to the assigned public duties, drawn up in accordance with the budget classification principles. Prior to approval it is assessed by the regional chambers of audit. The actual execution of the tasks must be carried out according to the budget. This means that only scheduled tasks can be implemented no overspend is acceptable . Any tasks involving expenditure above the planned level requires the approval and an amendment to the budget. The degree of implementation of the budget is reported not only to the council of the community but also to the supervisory authorities. Failure to comply with the rules related to the implementation of the budget and the reporting obligations constitutes a violation of discipline in public finance and can be penalized.
Author Bogumiła Leszczyńska-Konczanin (WE / KPGiS)
Bogumiła Leszczyńska-Konczanin,,
- Department of Economic and Local Government Policy
Other language title versionsTe Methology of the Preparation, Valiation and Implementation of Budgets by Polish Municipalities
Journal seriesStudia Oeconomica Posnaniensia, ISSN 2300-5254, e-ISSN 2449-9099, (B 10 pkt)
Issue year2016
Vol4
No4
Pages173-184
Publication size in sheets0.55
Keywords in Polishplanowanie finansowe, dochody, wydatki, samorząd gminny
Keywords in Englishfinancial planning, income, expenditure, municipal self-government
Abstract in PolishFunkcjonowanie gmin jako jednostek wykonujących zadania publiczne na rzecz społeczności lokalnych oparte zostało na planowaniu finansowym, którego zasady szczegółowo określają przepisy prawa. W artykule przedstawiono planowanie finansowe jako podstawę działalności finansowej gmin. W gminach opracowuje się dwa rodzaje planów finansowych - roczny plan (budżet) oraz wieloletnią prognozę finansową obejmującą rok budżetowy oraz co najmniej trzy kolejne okresy roczne. Budżet, opracowywany przez organ wykonawczy, a zatwierdzany (uchwalany) przez organ stanowiący, zawiera zestawienie łącznych dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów gminy związanych z wykonywaniem zadań własnych i zleconych, pogrupowanych zgodnie z zasadami klasyfikacji budżetowej. Przed zatwierdzeniem jest on opiniowany przez organ sprawujący nadzór nad działalnością finansową gmin. Rzeczywista realizacja zadań musi przebiegać zgodnie z planem. Oznacza to, że realizacji podlegają tylko zaplanowane zadania, o wartości nieprzekraczającej planowanych wydatków. Wykonywanie zadań na poziomie powyżej planu wymaga zatwierdzenia zmiany budżetu przez organ stanowiący. Stopień realizacji planu jest sprawozdawany nie tylko organowi stanowiącemu, ale również organom sprawującym nadzór nad działalnością finansową gmin i wykonywaniem zadań zleconych. Nieprzestrzeganie zasad w realizacji budżetu i obowiązków sprawozdawczości budżetowej stanowi naruszenie dyscypliny finansów publicznych i może być przeanalizowane.
DOIDOI:10.18559/SOEP.2016.4.11
URL http://www.soep.ue.poznan.pl/jdownloads/Wszystkie%20numery/Rok%202016/11_leszczynska-konczanin.pdf
Languagepl polski
File
SOEP_2016_11_leszczynska-konczanin.pdf 133.02 KB
Score (nominal)10
ScoreMinisterial score = 10.0, 31-03-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 10.0, 31-03-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?