Education Specializations of Graduates at Public and Private Universities in Greater Poland Region

Agnieszka Mrozińska

Abstract

The creation of knowledge-based economy and cooperation in the conditions of globalization and economic integration led to changes in the labour market, which in turn led to changes in the situation of higher education in Poland. Adjusting teaching offer of Polish universities to demands of employers put on their future employees represents an embodiment of educational aspirations of future employees. The aim of this paper is to compare the processes of change which take place in the structure of fields of study at universities with changes visible on the labour market in Poznań and Greater Poland region. The study points the changes that occurred in the structure of specializations chosen by students, and in the structure of a functioning of labour market, and then focuses on the analysis of the intensity, speed and stability of the process of adaptation of these structures in 2008-2014.
Author Agnieszka Mrozińska (WZ / KIiN)
Agnieszka Mrozińska,,
- Department of Investment and Real Estate
Other language title versionsKierunki kształcenia absolwentów publicznych i niepublicznych szkół wyższych w Wielkopolsce
Journal seriesPrace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego We Wrocławiu, ISSN 1899-3192, e-ISSN 2392-0041, [0324-8445], (B 10 pkt)
Issue year2017
No476
Pages138-147
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polish szkolnictwo wyższe, adaptacja społeczno-zawodowa, szkoły niepubliczne, edukacja
Keywords in Englishhigher education, socially-professional adaptation, private school, education
Abstract in PolishTworzenie się gospodarki opartej na wiedzy i współpraca w warunkach globalizacji i integracji gospodarczej spowodowały zmiany na rynku pracy, które z kolei stały się przyczyną zmiany sytuacji w szkolnictwie wyższym w Polsce. Dopasowanie oferty dydaktycznej polskich uczelni do wymagań stawianych przez pracodawców przyszłym pracownikom jest wyrazem realizacji aspiracji edukacyjnych przyszłych pracowników. Celem artykułu jest porównanie procesów zmian, jakie zachodzą w strukturze kierunków studiów na uczelniach ze zmianami widocznymi na rynku pracy w Poznaniu i w Wielkopolsce. Badanie wskazuje zmiany, jakie dokonały się w strukturze wybieranych przez studentów kierunków kształcenia oraz w strukturze funkcjonującego rynku pracy, a następnie skupia się na analizie intensywności, szybkości oraz stabilności procesu adaptacji tych struktur w latach 2008-2014.
DOIDOI:10.15611/pn.2017.476.13
URL http://www.dbc.wroc.pl/Content/37600/Mrozinska_Education_Specializations_Of_Graduates_At_Public_2017.pdf
Languageen angielski
Score (nominal)10
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 10.0, 25-03-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Additional fields
Tytuł numeruLocal and Regional Economy in Theory and Practice
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?