Czas w badaniach nad internacjonalizacją przedsiębiorstw

Milena Ratajczak-Mrozek

Abstract

Based on literature in the field, the article examines the impact of the time factor on the international experience and level of internationalization of companies. The author seeks to identify the role of time in research on the internationalization of companies. The article is based on a critical analysis of research studies on the internationalization of companies, with a special focus on process models, a network approach to internationalization, and reports on accelerated internationalization. In particular, the author deals with research reports on the time and speed of internationalization. The article presents a number of proposals concerning the role of time in research on the internationalization of companies. These are linked with increased experience in business operations on foreign markets, the speed of internationalization, and the relationship between the time and level of internationalization. The author finds that, in order to better understand the process of internationalization, it is necessary to include the time factor in the theory of internationalization. Ratajczak-Mrozek argues that the relationship between time and an increase in a company’s experience abroad is complex and non-linear. The same is true of the relationship between the time and level of internationalization, the author says. She adds that the level of internationalization should be determined on the basis of comprehensive measurements taking into account resources involved at various levels of a company’s operations. Measurements of the speed of internationalization should take into account the speed of the whole process, and not be limited to the speed of a company’s entry into foreign markets the author argues. This is particularly important for the study of “born global” companies, Ratajczak-Mrozek notes.
Author Milena Ratajczak-Mrozek (WGM / KMM)
Milena Ratajczak-Mrozek,,
- Department of International Marketing
Journal seriesGospodarka Narodowa, ISSN 0867-0005, e-ISSN 2300-5238, (B 14 pkt)
Issue year2015
No4
Pages49-67
Publication size in sheets0.9
Keywords in Polishumiędzynarodowienie, poziom internacjonalizacji, czas, tempo internacjonalizacji
Keywords in Englishinternationalization, time, speed, born global
Abstract in Polish Celem artykułu jest weryfikacja na podstawie literatury przedmiotu zależności pomiędzy czasem a doświadczeniem zagranicznym i poziomem umiędzynarodowienia przedsiębiorstwa oraz wskazanie znaczenia konceptualizacji pojęcia czasu i związanego z nim tempa w badaniach nad internacjonalizacją przedsiębiorstw. Rozważania przeprowadzono wykorzystując krytyczną analizę literatury z zakresu internacjonalizacji przedsiębiorstw koncentrując się na modelach procesowych, podejściu sieciowym do umiędzynarodowienia oraz literaturze z zakresu przyspieszonej internacjonalizacji. W szczególności uwzględniono badania dotyczące czasu i tempa internacjonalizacji przedsiębiorstw. W artykule przedstawiono wiele wniosków dotyczących czasu w badaniach nad internacjonalizacją przedsiębiorstw związanych kolejno z przyrostem doświadczenia w działalności na rynkach zagranicznych, tempem internacjonalizacji oraz związkiem między czasem a poziomem internacjonalizacji przedsiębiorstw. Wskazano, że, aby uzyskać większe zrozumienie procesu internacjonalizacji przedsiębiorstw, niezbędne jest włączenie czasu explicite do teorii umiędzynarodowienia. Wykazano, że zarówno zależność pomiędzy czasem a przyrostem doświadczenia zagranicznego przedsiębiorstw, jak i czasem a poziomem ich umiędzynarodowienia jest kompleksowa i nielinearna. Ponadto w zakresie samego pomiaru istotne jest, aby poziom internacjonalizacji wyznaczać na podstawie miar kompleksowych uwzględniających zasoby zaangażowane na różnych płaszczyznach funkcjonowania firmy. Z kolei badania nad tempem internacjonalizacji powinny uwzględniać zarówno pomiar tempa podjęcia działalności zagranicznej, jak i tempa całego późniejszego procesu umiędzynarodowienia, co ma szczególne znaczenie dla badań nad przedsiębiorstwami born global.
URL http://gospodarkanarodowa.sgh.waw.pl/p/gospodarka_narodowa_2015_04_03.pdf
Languagepl polski
Score (nominal)14
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 14.0, 30-12-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 14.0, 30-12-2019, ArticleFromJournal
Citation count*7 (2021-05-03)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?