Narracja w sprawozdawczości - jak ją weryfikować?

Małgorzata Kutera , Beata Zyznarska-Dworczak

Abstract

The study presents the conclusions from the analysis of significance and conditions of verification of non-financial information of business entities in the area of activities in favour of sustainable development. It attempts to answer a research question: what does the verification of non-financial data mean, what are the major directions of development of verification of non-financial information observed in the practice of business entities in the world 21st century, what is the present state of legal regulations in the context of verification of these data and what problems result from their application in practice. The article serves the purpose of indication of key factors and further prospects of nonfinancial information auditing. The aim of the study determined the selection of research methods based on critical, comparative and descriptive analysis. The accounting literature analysis is the basic research method applied in the article; but also, the analysis of legal acts as well as practical studies and reports. The formulation of conclusions is based on deductive and inductive concluding with the use of methods of analysis and synthesis. The study analyses the significance of independent verification of non-financial data with regard to the achievements of business entities acting in favour of sustainable development. It presents changes in this kind of audit observed in practice. Next, it describes basic legal regulations on the verification of non-financial data and the controversies connected with their practical application. The diversity of standards and their excessive level of generalisation give rise to considerable problems related to the research methodology as well as the responsibility of auditors. In this context, it seems important to make them uniform and to introduce explicit verification guidelines. The article is practical and theoretical in character. The conclusions from the analyses of trends in the changes in the practice of non-financial information verification and the scientific solutions in this area developed so-far indicate the need for standardisation of non-financial data control. The research is preliminary, requiring in-depth empirical research.
Author Małgorzata Kutera - Uniwersytet Jagielloński w Krakowie (UJ)
Małgorzata Kutera,,
-
, Beata Zyznarska-Dworczak (WZ / KR)
Beata Zyznarska-Dworczak,,
- Department of Accounting
Other language title versionsNarration in Reporting - How to Verify It?
Journal seriesStudia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów, ISSN 1234-8872, (B 12 pkt)
Issue year2018
No160
Pages99-111
Publication size in sheets0.6
Keywords in PolishAudyt, Sprawozdawczość niefinansowa, Regulacje prawne, Społeczna odpowiedzialność biznesu
Keywords in EnglishAudit, Non-financial reporting, Legal regulations, Corporate Social Responsibility (CSR)
Abstract in PolishOpracowanie przedstawia wnioski z analizy znaczenia i warunków weryfikacji informacji niefinansowych dotyczących osiągnięć jednostek gospodarczych w zakresie działań na rzecz zrównoważonego rozwoju. Stanowi próbę wskazania odpowiedzi na postawione pytania badawcze: co oznacza weryfikacja danych niefinansowych, jakie są zasadnicze kierunki rozwoju weryfikacji informacji niefinansowych obserwowane w praktyce jednostek gospodarczych XXI wieku na świecie, jaki jest obecny stan regulacji prawnych w kontekście weryfikacji tych danych oraz jakie problemy wynikają z ich stosowania w praktyce. Artykuł służy wskazaniu kluczowych czynników i dalszych perspektyw rozwoju audytu informacji niefinansowych. Cel artykułu przesądził o wyborze metod badawczych, które oparto na analizie krytycznej, porównawczej i opisowej. Podstawę metodyki badawczej artykułu stanowi analiza literatury przedmiotu z zakresu rachunkowości, a także analiza aktów prawnych oraz opracowań i raportów o charakterze praktycznym. Do sformułowania wniosków wykorzystano wnioskowanie dedukcyjne i indukcyjne, przeprowadzone metodą analizy oraz syntezy. W opracowaniu poddano analizie znaczenie niezależnej weryfikacji danych niefinansowych dotyczących osiągnięć jednostek gospodarczych w zakresie działań na rzecz zrównoważonego rozwoju. Przedstawiono obserwowane w praktyce zmiany w zakresie tego rodzaju audytu. Następnie omówiono podstawowe regulacje prawne dotyczące weryfikacji danych niefinansowych oraz kontrowersje związane z ich praktycznym stosowaniem. Różnorodność standardów i zbyt duży poziom ich uogólnienia powodują bowiem znaczne problemy związane zarówno z metodologią badania, jak i zakresem odpowiedzialności audytora. W tym kontekście ważne wydaje się ich ujednolicenie i wprowadzenie konkretnych wskazówek weryfikacyjnych. Artykuł ma charakter praktyczno-teoretyczny. Wnioski z analizy tendencji zmian w praktyce weryfikacji informacji niefinansowej i dotychczasowych rozwiązań naukowych w tym obszarze wskazują na potrzebę standaryzacji kontroli danych niefinansowych. Badania mają charakter wstępny, wymagający pogłębionych badań empirycznych.
URL http://kolegia.sgh.waw.pl/pl/KZiF/czasopisma/zeszyty_naukowe_studia_i_prace_kzif/Documents/06_Kutera_Dworczak.pdf
Languagepl polski
Score (nominal)12
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 12.0, 16-03-2020, ArticleFromJournal
Citation count*4 (2020-09-23)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?