Simulation analysis of the degree of inadequacy in the single monetary policy for the EU economy outside the euro zone / Symulacyjna analiza stopnia nieadekwatności jednolitej polityki pieniężnej dla unijnej gospodarki spoza strefy euro

Zuzanna Urbanowicz

Abstract

The aim of the article is to conduct a simulation analysis of the degree of inadequacy in the European Central Bank (ECB) single monetary policy for the needs of the EU economy which has not joined the euro zone so far. The analyzed research problem is important from the perspective of a country with the so-called derogation of the Economic and Monetary Union. The status "with a derogation" means a formal commitment of a member country to adopt the euro as a single currency. Each economy of the countries with derogation will have to face the consequences resulting from the single monetary policy in the context of macroeconomic stabilization. The results of the conducted simulation may prove useful in the discussion which has already been going on for years on a particular moment at which an economy can join the euro area. The aim assumed and the main areas of the analysis connected with this aim determine the layout and empirical character of the article which consists of two parts. The first part defines the subject and time range of the conducted study and discusses the research method applied. The second part contains the results of the analyses of the degree of inadequacy in the ECB monetary policy to the economic conditions of a country from outside the euro zone. The main conclusions resulting from the conducted research procedure are formulated at the end the article.
Author Zuzanna Urbanowicz (WT / KKG)
Zuzanna Urbanowicz,,
- Department of Business Activity
Other language title versionsSymulacyjna analiza stopnia nieadekwatności jednolitej polityki pieniężnej dla unijnej gospodarki spoza strefy euro
Journal seriesPrace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego We Wrocławiu, ISSN 1899-3192, e-ISSN 2392-0041, [0324-8445], (B 10 pkt)
Issue year2016
No449
Pages665-674
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishnieadekwatność jednolitej polityki pieniężnej, strefa euro, Polska, Europejski Bank Centralny
Keywords in Englishinadequacy of the single monetary policy, eurozone, Poland, European Central Bank
Abstract in PolishCelem artykułu jest przeprowadzenie symulacyjnej analizy stopnia nieadekwatności polityki pieniężnej EBC do potrzeb unijnej gospodarki, która jak dotąd, nie przystąpiła do strefy euro. Analizowany problem badawczy jest istotny z perspektywy kraju z tzw. derogacją Unii Gospodarczej i Walutowej. Status z derogacją oznacza bowiem formalne zobowiązanie kraju członkowskiego do przyjęcia wspólnej waluty euro. Każda z gospodarek krajów z derogacją będzie zatem musiała stawić czoła konsekwencjom wynikającym z jednolitej polityki pieniężnej w kontekście stabilizacji makroekonomicznej. Rezultaty przeprowadzonej symulacji mogą okazać się przydatne w trwającej od lat dyskusji nad momentem przystąpienia gospodarki do strefy euro. Przyjęty cel i związane z nim główne obszary analizy zdeterminowały układ oraz empiryczny charakter artykułu. W tekście określono zakres przedmiotowy i czasowy przeprowadzonego badania, omówiono wykorzystaną metodę badawczą i zawarto wyniki analiz stopnia nieadekwatności polityki pieniężnej EBC do uwarunkowań gospodarczych kraju spoza strefy euro. Sformułowano w nim również najważniejsze wnioski wynikające z przeprowadzonego postępowania badawczego.
DOIDOI:10.15611/pn.2016.449.58
URL http://direct.dbc.wroc.pl/dlibra/docmetadata?id=35902&from=publication
Languageen angielski
Score (nominal)10
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 10.0, 12-12-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 10.0, 12-12-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?