Sprawność łańcuchów dostaw – przegląd literatury

Justyna Majchrzak-Lepczyk

Abstract

This article is of the review nature and addresses the question of how to define supply chain performance. Studies of the subject literature indicate a wide spectrum of understanding and interpretation of the concept and, at the same time, its multidimensional nature. Chaos, erroneous language translations, and sometimes inadvertent theses in some publications were a contribution to the creation of the article. The main subject of the analysis was Polish and foreign literature of the subject. There is no agreement as to the concept of “performance”, so there is a need for a synthetic definition of it. The aim of the article is to propose such an approach to performance that will be relevant to the functioning of the actors in the supply chains. Undoubtedly, performance should be sensitive to the evolving market, so it is necessary to focus on results, which are low-cost, high-quality products, and professional customer service measured by their satisfaction. Moreover, the financial result of the company, which determines the effectiveness of measures, is extremely important. It is essential to analyse the key factors that determine the consumers’ preferences which significantly affect the functioning of enterprises. However, success in dealing with the market challenges by economic operators cannot be solely dependent on the possession of attributes.
Author Justyna Majchrzak-Lepczyk (WGM / KLM)
Justyna Majchrzak-Lepczyk,,
- Department of International Logistics
Other language title versionsSupply Chain Performance. Literature Review
Journal seriesHandel Wewnętrzny, ISSN 0438-5403, (B 12 pkt)
Issue year2017
No6
Pages181-192
Publication size in sheets0.55
Keywords in Polishsprawność, efektywność, klient, łańcuch dostaw, przedsiębiorstwo, sukces.
Keywords in English performance, efficacy, customer, supply chain, business, success
Abstract in PolishArtykuł ma charakter przeglądowy i dotyczy próby odpowiedzenia na pytanie, jak należy definiować sprawność łańcucha dostaw. Studia literatury przedmiotu wskazują na szerokie spektrum rozumienia i interpretowania przedmiotowego pojęcia, a zarazem na jego wielowymiarowość. Chaos, błędne tłumaczenia językowe, a niekiedy wykluczające się tezy w niektórych publikacjach, stanowiły przyczynek do powstania niniejszego artykułu. Podstawowym przedmiotem analiz była polska i zagraniczna literatura przedmiotu. Nie ma zgodności co do rozumienia pojęcia „sprawność”, dlatego istnieje potrzeba syntetycznego jego określenia. Celem artykułu jest zaproponowanie takiego ujęcia sprawności, które będzie odpowiednie względem funkcjonowania podmiotów w łańcuchów dostaw. Sprawność powinna cechować wrażliwość na ewoluujący rynek, zatem potrzebna jest orientacja na wyniki, sprowadzające się do oferowania wysokiej jakości produktów i profesjonalnej obsługi klienta, mierzonej jego satysfakcją. Ponadto, niezwykle istotny jest wynik finansowy przedsiębiorstwa, przesądzający o efektywności działań. Niezbędna staje się analiza kluczowych czynników, determinujących preferencje konsumentów, które w istotny sposób warunkują funkcjonowanie przedsiębiorstw. Niemniej sukcesu w radzeniu sobie podmiotów ekonomicznych z wyzwaniami rynkowymi nie można wyłącznie uzależniać od posiadania atrybutów sprawności.
URL http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.desklight-e0887e23-29a4-4e5b-8bd1-9da5b9ec5d07/c/HW_6.181-192.pdf
Languagepl polski
Score (nominal)12
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 12.0, 20-04-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?