Sprawozdanie niefinansowe jako nowy raport na granicy rachunkowości

Marek Kawacki

Abstract

The aim of the article is: to show the new reporting obligation included within the Polish Accounting Act, which is the preparation of non-financial statement; the presentation of reasons for the inclusion of the new reporting obligation as the part of the Polish Accounting Act; and to define a place of non-financial statement among other existing reports within the Polish Accounting Act. The research methods used are critical analysis of the literature and legal regulations, deductive reasoning and synthesis of conclusions drawn from the analysis. The article attempts to analyse the non-financial statement. The research of the literature is conluded in the proposition of inclusion of the non-financial statement into the annual/ business report, which includes both financial and non-financial statements, as well as other reports tied to accounting
Author Marek Kawacki (WZ / KR)
Marek Kawacki,,
- Department of Accounting
Other language title versionsNon-Financial Statement as A New Report at The Boundry of Accounting
Journal seriesPrace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego We Wrocławiu, ISSN 1899-3192, e-ISSN 2392-0041, [0324-8445], (B 10 pkt)
Issue year2018
No503
Pages195-206
Publication size in sheets0.55
Keywords in Polish sprawozdawczość finansowa, raportowanie zintegrowane, ujawnianie informacji niefinansowych, teoria rachunkowości
Keywords in English financial reporting, integrated reporting, non-financial information disclosure, accounting theory
Abstract in PolishCelem artykułu jest prezentacja nowego obowiązku sprawozdawczego wpisanego do polskiej ustawy o rachunkowości, jakim jest sporządzanie sprawozdania niefinansowego, przedstawienie przesłanek dla zawarcia nowego obowiązku w ramach przepisów dotyczących rachunkowości, a także zdefiniowanie miejsca sprawozdania niefinansowego w ramach istniejących dotychczas obowiązków sprawozdawczych związanych z rachunkowością. Metodami badawczymi wykorzystanymi w artykule są analiza krytyczna literatury i przepisów prawnych, metoda dedukcyjna oraz synteza wniosków z analizy. Artykuł podejmuje próbę przeanalizowania sprawozdania niefinansowego. W wyniku przeprowadzonych badań literaturowych zaproponowano ujęcie sprawozdania niefinansowego jako elementu raportu biznesowego/rocznego spółki, w ramach którego mieściłoby się poza sprawozdaniem finansowym także sprawozdanie niefinansowe oraz inne raporty powiązane z rachunkowością
DOIDOI:10.15611/pn.2018.503.17
URL www.dbc.wroc.pl/publication/48310
Languagepl polski
Score (nominal)10
ScoreMinisterial score = 10.0, 15-11-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Additional fields
Tytuł numeruWspółczesne problemy w nauce, dydaktyce i praktyce rachunkowości
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?