Professional skepticism in auditing and its characteristics

Maciej Ciołek

Abstract

Professional skepticism is an essential concept in auditing practice and theory. It has been identified in almost all existing auditing standards, however, the way it should be characterized is still unclear. Both researchers and regulators emphasize the importance of the concept but struggle on how to define and measure it. It is also often difficult to indicate if the lack of skepticism is the primary cause of audit deficiencies and what factors led to the lack of skepticism. The purpose of this paper is to synthesize research related to auditors’ professional skepticism and indicate major characteristics of such an attitude. I organize research studies into six categories related to attributes that a skeptic should possess: a questioning mind, a suspension of judgment, a search for knowledge, interpersonal understanding, self-esteem, and autonomy. These research findings have implications for practice and regulations (standards), but in order to understand how skeptical judgment translates into skeptical action, additional research will need to be conducted
Author Maciej Ciołek (WZ / KR)
Maciej Ciołek,,
- Department of Accounting
Other language title versionsSceptycyzm zawodowy w audycie i jego charakterystyka
Journal seriesPrace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego We Wrocławiu, ISSN 1899-3192, e-ISSN 2392-0041, [0324-8445], (B 10 pkt)
Issue year2017
No474
Pages33-40
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polish profesjonalny sceptycyzm, sceptycyzm, sceptycyzm audytora, ocena auditorów, sceptyczne zachowanie
Keywords in English professional skepticism, skepticism, auditor skepticism, auditor judgment, skeptical behavior
Abstract in PolishSceptycyzm zawodowy jest kluczowym pojęciem w praktyce i teorii audytu. Został on wymieniony w niemal wszystkich istniejących standardach kontroli, jednakże sposób jego właściwego scharakteryzowania jest wciąż niejasny. Zarówno naukowcy, jak i instytucje regulacyjne podkreślają znaczenie tej koncepcji, jednakże nie potrafią jej ani zdefiniować, ani zmierzyć. Często trudno jest również stwierdzić, czy brak sceptycyzmu jest główną przyczyną uchybień w zakresie kontroli audytorów oraz jakie czynniki doprowadziły do tego braku. Celem niniejszego artykułu jest zsyntetyzowanie badań dotyczących profesjonalnego sceptycyzmu audytorów i wskazanie głównych cech takiego podejścia. Organizuję przytoczone badania naukowe w sześciu kategoriach związanych z cechami, które powinien posiadać sceptyk: powątpiewaniem, zawieszeniem osądu, poszukiwaniem wiedzy, zrozumieniem międzyludzkim, poczuciem własnej wartości i autonomią. Przytoczone wyniki badań mają duże znaczenie zarówno dla praktyki, jak i dla regulacji (standardów), jednakże w celu zrozumienia, jak sceptyczny osąd przekłada się na sceptyczne działanie, konieczne będzie przeprowadzenie dodatkowych studiów.
DOIDOI:10.15611/pn.2017.474.03
URL http://www.dbc.wroc.pl/Content/37299/Ciolek_Professional_Skepticism_In_Auditing_And_Its_Characteristics_2017.pdf
Languageen angielski
Score (nominal)10
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 10.0, 19-03-2020, ArticleFromJournal
Citation count*10 (2020-10-19)
Additional fields
Tytuł numeruGlobal Challenges of Management Control and Reporting
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?