Danina publiczna zakat w krajach muzułmańskich jako przykład praktycznego problemu standaryzacji rachunkowości

Małgorzata Czerny , Bartłomiej Juras

Abstract

The article concerns a type of obligatory tax (Zakat) that is the basis of the Islamic economy and the incompatibility of its charging and discharging with international accounting standards. The difficulties faced by Islamic accounting in adjusting it to the Western (conventional) accounting standards are one of the main reasons why the Islamic cultural and economic circle is rather inclined to create its own standards in this regard. The article discusses two key issues for understanding the source of the problem that Zakat poses - the need to adhere to the accounting principles (primarily the precautionary principle) and the valuation issues. They result in a lower (from the point of view of Muslim stakeholders) quality (in terms of usefulness) of financial statements prepared in accordance with international accounting standards.
Author Małgorzata Czerny (WZ / KR)
Małgorzata Czerny,,
- Department of Accounting
, Bartłomiej Juras (WZ / KR)
Bartłomiej Juras,,
- Department of Accounting
Other language title versionsA Public Tribute Zakat in Muslim Countries as an Example of the Practical Problem of Accounting Standardization
Journal seriesProblemy Zarządzania, ISSN 1644-9584, (B 11 pkt)
Issue year2018
Vol16
No1(72)
Pages185-194
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishzakat, standaryzacja rachunkowości, rachunkowość islamska
Abstract in PolishTematem artykułu jest rodzaj obligatoryjnego podatku (zakat) stanowiącego podstawę gospodarki islamskiej oraz niekompatybilność jego naliczania i odprowadzania z międzynarodowymi standardami rachunkowości. Trudności, jakich nastręcza zakat w ewentualnym dostosowaniu rachunkowości islamskiej do standardów rachunkowości zachodniej (konwencjonalnej), stanowią jedną z głównych przyczyn, dla których islamski krąg kulturowo-gospodarczy skłonny jest raczej tworzyć własne normy w tym zakresie. W artykule omówione zostały dwa zagadnienia kluczowe dla zrozumienia źródła problemów, jakie stwarza zakat - konieczność przestrzegania zasad rachunkowości (przede wszystkim zasady ostrożności) i kwestie związane z wyceną. Przekładają się one m.in. na obniżoną, z punktu widzenia muzułmańskich interesariuszy, jakość (w sensie użyteczności) sprawozdań finansowych sporządzanych według standardów międzynarodowych.
DOIDOI:10.7172/1644-9584.72.11
URL https://pz.wz.uw.edu.pl/resources/html/article/details?id=170873
Languagepl polski
Score (nominal)11
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 11.0, 13-03-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?