Wpływ prawa podatkowego na założenia przyjmowane przez przedsiębiorców w polityce rachunkowości w Polsce i Wielkiej Brytanii (na przykładzie odpisów amortyzacyjnych)

Marcin Piotr Walkowiak

Abstract

The article presents the impact of tax law on accounting estimates. The research comprised all Polish construction companies that are listed (with accessible financial statement) in stock exchange, while the control group was a purposive sample of the biggest British companies from the same trade. The subject of analysis was building depreciation life, the instant asset write-off threshold, and group depreciation. Although companies in both countries prepared their financial statements in accordance with International Financial Reporting Standards, it was possible to show that their estimates were inspired by local tax law regulations.
Author Marcin Piotr Walkowiak (WE / KFP)
Marcin Piotr Walkowiak,,
- Department of Public Finance
Other language title versionsThe Impact of Tax Law on Accounting Estimates in Poland and the United Kingdom (Based on Depreciation)
Journal seriesActa Universitatis Lodziensis Folia Oeconomica, ISSN 0208-6018, e-ISSN 2353-7663, (B 14 pkt)
Issue year2014
Vol1
No299
Pages117-126
Publication size in sheets0.5
Keywords in PolishMSSF, amortyzacja, harmonizacja
Abstract in PolishArtykuł przedstawia wpływ prawa podatkowego na założenia przyjmowane w polityce rachunkowości. Badanie przeprowadzono na wszystkich posiadających dostępne sprawozdania finansowe polskich podmiotach budowlanych notowanych na giełdzie, a grupę kontrolną stanowiła dobrana celowo próba największych brytyjskich spółek giełdowych z tej samej branży. Analizie poddano okres amortyzacji budynków, próg jednorazowego odpisu amortyzacyjnego oraz dokonywanie zbiorczych odpisów dla niskocennych środków trwałych. Pomimo iż podmioty w obydwu krajach sporządzały sprawozdania finansowe w oparciu o Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej, to możliwe było wykazanie inspiracji w poczynionych założeniach lokalnymi przepisami podatkowymi.
URL https://www.czasopisma.uni.lodz.pl/index.php/foe/article/view/138/64
Languagepl polski
Score (nominal)14
ScoreMinisterial score = 6.0, 31-03-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 14.0, 31-03-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?