Can Structural Genotypes of Agriculture be Distinguished in Individual Regions of the European Union?

Jakub Staniszewski

Abstract

The aim of this study is to verify the hypothesis that structural genotypes exist in EU agriculture. To verify the hypothesis, CSO data from the 2010 and 2016 Farm Structure Survey for 258 NUTS 2 regions were used. 21 structural variables were calculated on the basis of the data and then they were used to carry out a latent profile analysis. At the last stage of the research, the influence of structural genotypes on the productivity of production factors was verified using the MANOVA method. The obtained results confirm the existence of 5 structural genotypes: (1) small farms and a polarized agrarian structure, (2) very small, non-specialized, labour-intensive farms and a polarized agrarian structure, (3) large farms and non-polarized agrarian structure, (4) average farms, (5) very large farms – outliers. What differed the most among farms was the concentration of production. Additionally, the relative stability of the adherence of the regions to a given genotype was confirmed, as well as the influence of this relation on the productivity, in particular on labour productivity. Any transitions between clusters concerned, in the vast majority, those regions where the scale of production was higher.
Author Jakub Staniszewski (WE / KMiGŻ)
Jakub Staniszewski,,
- Department of Macroeconomics and Agricultural Economics
Other language title versionsCzy można mówić o genotypach strukturalnych rolnictwa w regionach Unii Europejskiej?
Journal seriesRoczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, ISSN 1508-3535, e-ISSN 2450-7296, (N/A 20 pkt)
Issue year2019
Vol21
No4
Pages475-485
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishgenotyp strukturalny, latent profile analysis, zmiany strukturalne
Keywords in Englishstructural genotype, latent profile analysis, structural changes
Abstract in PolishCelem opracowania jest weryfikacja hipotezy o występowaniu w rolnictwie UE genotypów strukturalnych. Do jej weryfikacji wykorzystano dane Eurostat: „Badania Struktury Gospodarstw Rolnych” dla 258 regionów NUTS 2 w latach 2010 i 2016. Na podstawie danych obliczono 21 zmiennych strukturalnych, które zostały następnie wykorzystane do przeprowadzenia analizy profili ukrytych. Na ostatnim etapie badań zweryfikowano oddziaływanie genotypów strukturalnych na produktywność czynników wytwórczych z wykorzystaniem metody MANOVA. Uzyskane wyniki potwierdzają istnienie 5 genotypów strukturalnych: (1) małe gospodarstwa i spolaryzowana struktura agrarna, (2) bardzo małe, niewyspecjalizowane, pracochłonne gospodarstwa i spolaryzowana struktura agrarna, (3) duże gospodarstwa i niespolaryzowana struktura agrarna, (4) gospodarstwa przeciętne, (5) bardzo duże gospodarstwa – obserwacje odstające. Cechą, która najsilniej różnicowała gospodarstwa była koncentracja produkcji. Dodatkowo potwierdziła się względna stałość przynależności regionu do danego genotypu, a także wpływ tej przynależności na wydajność czynników wytwórczych, w szczególności na wydajność pracy. Ewentualne przejścia pomiędzy grupami dotyczyły w zdecydowanej większości regionów o większej skali produkcji.
DOIDOI:10.5604/01.3001.0013.5836
URL https://rnseria.com/resources/html/article/details?id=195013
Languageen angielski
Score (nominal)20
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 20.0, 15-04-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?