Raportowanie CSR w piśmiennictwie naukowym – analiza bibliometryczna

Łukasz Matuszak , Ewa Różańska

Abstract

Purpose – Presentation of the results of a bibliometric analysis of scientific publications on CSR reporting, published between 1945 and 2017 in the Web of Science. Design/methodology/approach – The study used the main methods of bibliometric analysis and was supplemented with HistCite software, which is a tool dedicated to this type of analysis. Findings – The study has allowed the disclosure of changes in scientific literature in the area of CSR reporting. The study identified authors and publications relevant for the development of CSR reporting. Originality/value – According to the best knowledge of the authors, this study is the first in Poland bibliometric analysis based on the presented methodology and on the CSR reporting. The study contributes to our better understanding of evolution of CSR reporting in accounting. The study was carried out using the HistCit tool, objectifying the results of the analysis. This tool also allowed for the visualization of links between publications in the form of histograph. The study’s limitation is, among others, the fact that the study covers only one database.
Author Łukasz Matuszak (WZ / KR)
Łukasz Matuszak,,
- Department of Accounting
, Ewa Różańska (WZ / KR)
Ewa Różańska,,
- Department of Accounting
Other language title versionsCSR Reporting in Scientific Literature – Bibliometric Analysis
Journal seriesFinanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, [Zeszyty Naukowe Uniwersytet Szczeciński. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia], ISSN 2450-7741, e-ISSN 2300-4460, [1733-2842], (B 9 pkt)
Issue year2017
No4 (88), cz. 1
Pages323-336
Publication size in sheets0.65
Keywords in Polishraportowanie CSR, analiza bibliometryczna, HistCite
Keywords in English CSR reporting, bibliometric analysis, HistCite
Abstract in Polish Cel – Prezentacja wyników analizy bibliometrycznej publikacji naukowych z obszaru raportowania społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstwa (CSR), które zostały opublikowane w latach 1945–2017 w bazie Web of Science. Metodologia badania – W badaniu wykorzystano główne metody analizy bibliometrycznej oraz posiłkowano się oprogramowaniem HistCite, które jest narzędziem dedykowanym do tego typu analiz. Wynik – Badanie pozwoliło ujawnić zmiany w piśmiennictwie naukowym w obszarze raportowania CSR. Zidentyfikowano autorów oraz publikacje mające istotne znaczenie dla rozwoju obszaru badawczego. Oryginalność/wartość – Zgodnie z najlepszą wiedzą autorów, niniejsze badanie jest pierwszym w Polsce badaniem bibliometrycznym opartym o zaprezentowaną metodologię i jednocześnie dotyczącym raportowania CSR. Badanie pozwoliło lepiej zrozumieć ewolucję raportowania CSR jako obszaru badań rachunkowości. Badanie zostało przeprowadzane przy wykorzystaniu narzędzia HistCite, obiektywizującego wyniki analizy. Narzędzie to pozwoliło także na wizualizację powiązań między publikacjami w postaci histografu. Ograniczeniem badania jest między innymi fakt, że badanie obejmuje tylko jedną bazę danych.
DOIDOI:10.18276/frfu.2017.88/1-31
URL wnus.edu.pl/frfu/file/article/download/4372/33247.pdf
Languagepl polski
Score (nominal)9
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 9.0, 24-03-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?