Spadek znaczenia renty gruntowej w długim okresie i jego konsekwencje

Bazyli Czyżewski , Jakub Staniszewski

Abstract

The article develops the thesis of Thomas Piketty by distinguishing land from the general aggregate of capital resources, and then by comparing the growth rate of the land rent with the rate of growth of the incomes of the other production factors. The study of long-term trends in Italy, Spain, Great Britain, Germany, France, Denmark and Poland identified common to the most of these countries process of land rent regression, which carries a number of negative consequences, such as land-grabbing, unsustainability of the production processes in agriculture, and the relative deterioration of the situation of farmers. The occurrence of these phenomena associated with the regression of ground rent, caused by market mechanism, justifies the need for adjustment instruments in the form of the agricultural policy tools.
Author Bazyli Czyżewski (WE / KEiRK)
Bazyli Czyżewski,,
- Department of Education and Personnel Development
, Jakub Staniszewski (WE / KMiGŻ)
Jakub Staniszewski,,
- Department of Macroeconomics and Agricultural Economics
Other language title versionsThe Decrease in the Importance of Land Rent in the Long Run and Its Consequences
Journal seriesWieś i Rolnictwo, [Village and Agriculture], ISSN 0137-1673, (B 14 pkt)
Issue year2015
No4
Pages33-46
Publication size in sheets0.65
Keywords in PolishRenta gruntowa, Rolnictwo, Kapitał, Wyniki badań
Keywords in EnglishLand annuities, Agriculture, Capital, Research results
Abstract in PolishOpracowanie rozwija tezę Thomasa Picketty'ego, wydzielając z ogólnych zasobów kapitału zasoby ziemi, a następnie dokonując porównania tempa wzrostu rent z ziemi z tempem wzrostu dochodów z pozostałych czynników produkcji. Na podstawie badania długookresowych trendów we Włoszech, w Hiszpanii, Wielkiej Brytanii, Niemczech, we Francji, w Danii i Polsce zidentyfikowano powszechne dla większości tych państw zjawisko regresu renty gruntowej, które niesie szereg negatywnych konsekwencji, takich jak land-grabbing, niezrównoważenie procesów wytwórczych w rolnictwie czy relatywne pogorszenie sytuacji rolników. Występowanie tych zjawisk, związane z uwarunkowanym działaniami mechanizmu rynkowego, regresem renty gruntowej, wskazuje na potrzebę korekty działania tegoż mechanizmu narzędziami polityki rolnej.
Languagepl polski
Score (nominal)14
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 14.0, 19-12-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 14.0, 19-12-2019, ArticleFromJournal
Citation count*5 (2021-06-15)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?