Rola Olimpiady Przedsiębiorczości w edukacji – próba oceny założeń tematycznych

Dariusz Nowak , Łukasz Wściubiak

Abstract

The Entrepreneurship Olympiad is one of the most important educational events addressed to secondary school students. The topics of this contest concern both general aspects of entrepreneurship as well as a number of issues in the field of marketing, management, capital markets or business ethics. The purpose of this paper is to assess the topics of particular editions of the Entrepreneurship Olympiad. This assessment was made in the context of educational need and economics challenges encountered by young people in their adulthood. The analysis included programmes of each edition of the Olympiad, lists of recommended literature, as well as test questions and tasks for participants. On this basis, it can be concluded that the contest issues included both relevant and current problems in the field of entrepreneurship, as well as some content of limited usefulness for young people. The authors postulate to eliminate such content from the future editions of the Olympiad, which should lead to increased interest of potential participant in this interesting educational project.
Author Dariusz Nowak (WZ / KZAZP)
Dariusz Nowak,,
- KZAZP
, Łukasz Wściubiak (WZ / KZAZP)
Łukasz Wściubiak,,
- KZAZP
Other language title versionsThe Role of the Entrepreneurship Olympiad in Education – Evaluation of Thematic Assumptions
Journal seriesPrzedsiębiorczość -Edukacja, ISSN 2083-3296, e-ISSN 2449-9048, (N/A 20 pkt)
Issue year2020
Vol16
No1
Pages159-172
Publication size in sheets0.65
Keywords in Polishedukacja; Olimpiada Przedsiębiorczości; proprzedsiębiorcze wydarzenie; wiedza; zawody
Keywords in Englishcompetition; education; Entrepreneurship Olympiad; knowledge; pro-entrepreneurial events
Abstract in PolishOlimpiada Przedsiębiorczości jest jednym z najważniejszych wydarzeń edukacyjnych adresowanych do uczniów szkół średnich. Problematyka konkursu dotyczy zarówno ogólnych aspektów przedsiębiorczości, jak i zagadnień z zakresu marketingu, zarządzania, rynków kapitałowych czy etyki w biznesie. Celem niniejszego artykułu jest krytyczna ocena tematyki dotychczasowych czternastu edycji Olimpiady Przedsiębiorczości, dokonana w kontekście potrzeb edukacyjnych oraz wyzwań ekonomicznych, napotykanych przez młodych ludzi w dorosłym życiu. Analizie poddano m.in. założenia i programy poszczególnych edycji Olimpiady, wykazy obowiązującej literatury oraz zestawy pytań i zadań konkursowych. Na tej podstawie można stwierdzić, że problematyka konkursu obejmuje zarówno ważne i aktualne zagadnienia z zakresu przedsiębiorczości, jak i treści o ograniczonej przydatności dla uczestników. Autorzy postulują wyeliminowanie tego rodzaju zagadnień z przyszłych edycji Olimpiady, co powinno przyczynić się do zwiększenia zainteresowania młodzieży tą niewątpliwie interesującą i potrzebną inicjatywą edukacyjną.
DOIDOI:10.24917/20833296.161.13
URL https://p-e.up.krakow.pl/article/view/7250
Languagepl polski
Score (nominal)20
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 20.0, 21-07-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?