A Dynamic Risk Assessment for Decision Support Systems in the Maritime Domain

Milena Stróżyna , Witold Abramowicz

Abstract

The oversea shipping is nowadays one of the key elements of the global trade. Currently about 90% of cargo is carried by sea. With the growing importance of the world seaborne trade, the need to assess the risk posed by ships appears. The paper presents an approach to analyze the maritime risk, by estimating in realtime the risk level of an individual ship, and thus assess the security of maritime transportation system in the short-term horizon. The approach is based on a dynamic evaluation of risk, using various risk factors and variables. The aim of the approach is to facilitate the automatic comparison of ships from the point of view of risk they pose. It can be used in decision support systems to classify ships, which require a special attention. The paper presents several business scenarios, where the approach to risk analysis can be applied.
Author Milena Stróżyna (UEP)
Milena Stróżyna,,
- Poznań University of Economics and Business
, Witold Abramowicz (WIiGE / KIE)
Witold Abramowicz,,
- Department of Information Systems
Other language title versionsDynamiczna ocena ryzyka dla systemów wspomagania decyzji w sektorze morskim
Journal seriesStudia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, ISSN 2083-8611, (B 10 pkt)
Issue year2015
No243
Pages295-307
Publication size in sheets0.6
Keywords in Polishsystemy wspomagania decyzji, ocena ryzyka, żegluga morska, ryzyko morskie
Keywords in English decision support systems, risk assessmen t, maritime risk, maritime shipping
Abstract in PolishTransport morski jest jednym z kluczowych elementów globalnego handlu. Obecnie ok. 90% towarów jest przewożonych drogą morską. Wraz ze wzrostem znaczenia światowego handlu morskiego pojawia się potrzeba oceny ryzyka stwarzanego przez statki. W artykule zaprezentowano propozycję podejścia do analizy ryzyka morskiego, opierając się na szacowaniu w czasie rzeczywistym poziomu ryzyka pojedynczego statku, a tym samym oceny bezpieczeństwa morskiego systemu transportowego w krótkim horyzoncie czasowym. Podejście skupia się na dynamicznej ocenie ryzyka, bazując na szeregu czynników i zmiennych odnoszących się do ryzyka. Zaproponowana metoda ma na celu ułatwić porównanie statków z punktu widzenia ryzyka, jakie stwarzają. Może ona być zastosowana w systemach wspomagania decyzji jako klasyfikator statków wymagających szczególnej uwagi. W artykule przedstawiono kilka scenariuszy biznesowych, w których proponowane podejście do analizy ryzyka statku może być stosowane.
URL https://www.ue.katowice.pl/fileadmin/user_upload/wydawnictwo/SE_Artyku%C5%82y_231_250/SE_243/19.pdf
Languageen angielski
Score (nominal)10
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 10.0, 17-12-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 10.0, 17-12-2019, ArticleFromJournal
Citation count*3 (2020-10-31)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?