Integracja podejścia makroekonomicznego i portfelowego w analizie czynników determinujących przepływy kapitału międzynarodowego

Michał Brzozowski , Paweł Śliwiński , Grzegorz Tchorek

Abstract

The article attempts to systematize potential determinants of international capital flows analyzed in the literature of international finance. The authors recognize that the determinants of capital movements can be determined based on the combined theories of open economy macroeconomic analysis and portfolio theory of capital markets. In the first approach the external and internal factors (push and pull) determining capital flows are the subject of analysis. In the light of the second the flows are determined in the first measure by risk and profitability of assets. The method proposed in the article involves therefore the role of internal and external factors of capital flows assigned to categories derived directly from the theory of portfolio, ie.: profitability, risk, availability of capital and investment.
Autor Michał Brzozowski - Uniwersytet Warszawski (UW)
Michał Brzozowski
-
, Paweł Śliwiński (WGM / KFM)
Paweł Śliwiński
- Katedra Finansów Międzynarodowych
, Grzegorz Tchorek - Uniwersytet Warszawski
Grzegorz Tchorek
-
Inne wersje tytułuIntegrated macroeconomic and portfolio approach in the analysis of the international capital flows determinants
Tytuł czasopisma/seriiPrace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego We Wrocławiu, ISSN 1899-3192, e-ISSN 2392-0041, [0324-8445], (B 10 pkt)
Rok wydania2015
Nr406
Paginacja127-139
Objętość publikacji w arkuszach wydawniczych0.6
Słowa kluczowe w języku polskim przepływy kapitału międzynarodowego, determinanty przepływów kapitałowych, analiza portfelowa.
Słowa kluczowe w języku angielskiminternational capital flows, determinants of capital flows, portfolio analysis
Streszczenie w języku polskimW opracowaniu podjęto próbę usystematyzowania analizowanych w literaturze potencjalnych czynników determinujących napływ kapitału międzynarodowego. Autorzy uznają, że determinanty przepływu kapitału można określić na podstawie połączonych teorii analizy makroekonomicznej gospodarki otwartej oraz teorii portfelowej rynków kapitałowych. W przypadku pierwszego podejścia dominuje spojrzenie na czynniki zewnętrzne i wewnętrzne napływu (push i pull ). W świetle drugiego zaś o przepływach decydują przede wszystkim miary ryzyka i dochodowości aktywów. Metoda zaproponowana w artykule polega zatem na uwzględnieniu roli wewnętrznych i zewnętrznych czynników przepływów kapitałowych przyporządkowanych do kategorii zaczerpniętych bezpośrednio z teorii portfelowych, tj.: dochodowości, ryzyka, dostępności kapitału i barier inwestycyjnych.
DOIDOI:10.15611/pn.2015.406.10
URL http://www.dbc.wroc.pl/dlibra/docmetadata?id=31445&from=publication
Językpl polski
Punktacja (całkowita)10
PunktacjaPunktacja MNiSW = 10.0, 10-11-2019, ArticleFromJournal
Punktacja MNiSW (2013-2016) = 10.0, 10-11-2019, ArticleFromJournal
Liczba cytowań*
Pola dodatkowe
Tytuł numeruGlobalizacja - gra z dodatnim czy ujemnym wynikiem?
Cytuj
Udostępnij Udostępnij

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podana liczba cytowań wynika z analizy informacji dostępnych w Internecie i jest zbliżona do wartości obliczanej przy pomocy systemu Publish or Perish.
Powrót
Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?